torsdag 5 november 2009

Det Svenska el helvetet

Cornucopia skriver här om vår svenska energi politik och kommer till slutsatsen att:

"Man kan leta efter flera orsaker, men i grunden är de politiska. Som medlemmar i EU skall vi solidariskt dela på våra naturresurser, vilket bland annat sker genom elexport, om än ganska marginell. Men en marginell elexport gör likväl att all el på marginalen kan få priser som mer ligger i linje med kontinenten."

http://cornubot.blogspot.com/2009/11/sveriges-politiskt-konstruerade.html

Och det är ju helt riktigt. Trots unikt favorabla fördelar och oerhört gynnsamma förutsättningar i sverige för att producera el har våra svenska politiker skapat ett helt befängt system där trots en tydlig trend med ständigt minskande el konsumtion vi svenskar betalar allt högre pris för vår el för varje år som går. 2001 nådde vi toppen av konsumtion vad gäller el på motsvarande 150 terrawattimmar per år och under senaste 7 årens högkonjungtur har el konsumtionen minskat med ca 1 terawattimme per år så att vi nu är vi nere på 143 terrawattimme och år.

Redan under 2008 hade sverige ett elöverskott och Sverige har under 2008 exporterat el motsvarande ca 2.5 terrawattimmar eller motsvarande en halv kärnkraftsreaktor (hade inte tre reaktorer stängts av för underhåll under slutet av året hade överskottet varit närmare 5 terrawattimmar). Hur befängt detta system fungerar inser man när samtidigt vi i sverige noterade en topp för elpriset under sommaren 08 när elen ett tag tom låg över krona man samtidigt i syd Norge kunde köpa el under samma tid för 20 öre.

Tittar man lite närmare på elstatistiken så finner man lite märkliga detaljer. Första veckan i september exporterade vi 123 GWh till Danmark men importerade av någon anledning 8 GWh. Det verkar onödigt att importera några futtiga gigawattimmar från Danmark när vi samtidigt exporterar mycket mera. En förklaring kan vara att de importerade kilowattimmarna får bestämma priset på Nordpools elbörs och därmed på priset för de flesta elköparna i Sverige. I Danmark är elpriset betydligt högre än i Sverige och Norge, dels för att de inte har någon billig vattenkraft, dels för att de har mycket kolkraft för vilka de måste betala dyra utsläppsrätter för, ca 20 öre/kWh. Genom den lilla, för elförsörjningen onödiga, importen av dansk el får vi i Sverige betala danska elpriser trots att produktionskostnaden är mycket lägre i Sverige. Svensk elproduktion betalar i huvudsak inget för utsläppsrätter eftersom vi inte har någon kolkraft värt namnet i Sverige. Enligt Hyresgästföreningen m fl får svenska elkonsumenter betala ca 17 miljarder extra per år för utsläppsrätter, pengar som i stort sett oavkortat går till kraftbolagen (DN 28/9 2005). Vattenfall ensamt räknar med att håva in ca 15 miljarder/år på utsläppsrätter, och betalar för sina tyska kolkraftverk tillbaks ca 5 miljarder av dessa (Dagens Industri 1/11 2007).

Problemet är altså inte relaterat till brist på el i sverige eller att vi behöver bygga ut el produktions kapacitet i någon nämnvärd grad. 2010 beräknas vi istället ha ett el överskott motsvarande tre kärnreaktorer. Sverige är idag helt enkelt i färd med att omvandlas till en storexportör av el. 2015 förutspås ett överskott på 25 terawattimmar eller motsvarande fyra kärnreaktorer. Även i Norge och Finland räknar man med elöverskott 2015. Så i Sverige, Norge och Finland tillsammas kommer det finnas ohyggligt mycket el framöver.

Istället handlar det enbart om hur politikerna styr denna marknad så att vissa aktörer ffa nät lebverantörer i en monopolmarknad kan höja avgifterna för el näten med 75% och där vi som konsumenter på en "avreglerad" marknad inte vare sig har teknisk möjlighet eller rätta att teckna avtal om el leverans från andra länder som ex Norge.

Det enda sättet att komma ur detta fiasko är att avskaffa elproduktions monopolet på el, tillåta alla aktörer dvs industri såväl som privatpersoner att gratis ansluta oss till näten och att tillåta att man med god förtjänst kan sälja sitt ev el överskott.

Coal demand soars as Asian economies rebounds
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/10/coal-demand-soars-as-asia-economies.html

Ang konverteringen från olje till elbaserade transporter
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/angh-konverteringen-fran-el-istallet.html

5 kommentarer:

rudeboy sa...

Forklara det rationella i att el inte skall saljas pa en fri marknad som alla andra varor? Att begransa exporten av el for att subventionera svenska foretag vore lika korkat som att begransa exporten av stal for att ge bilindustrin tillgang till subventionerat material.

Vad galler overforingar mellan Danmark och Sverige sa importerar saklart Sverige de timmar elen ar billigare i Danmark. Det hander ganska ofta att priset i Danmark enskilda timmar ar noll (Om nagra manader kommer priset ocksa kunna sattas negativt) pa grund av den stora andelen vindkraftsproduktion. Givetvis blir inte elen i Sverige dyrare genom import av gratis el (eller negativt prissatt el) fran Danmark.

In the end we're all debt sa...

Du har inte många rätt på dessa kommentarer. Till att börja med läs igenom det jag skrivit och försök att åtminståne förstå de mest grundläggande argumenten. Att vi skulle begränsa export av el är inte övh aktuellt i mitt resonemang.

vad beträffar Dansk el så är detta i huvudsak producerat av stenkol och är de dyraste elen på markanden idag. Det är dessutom miljövidrig el som straffas genom sk utsläppsrätter.

Vi har inga behov av att imporera el till sverige och i synnerhet inte mijövidrig, dyr stenkolel.

Vi har i scverige världens billigaste, miljövänligaste, fäörnyelsebara elen i form av vattenkraft. Detta är dessutom system som redan är uttbyggt och betalt av oss skattebetalare sedan decennier. Att prissätta denna el som om det är stenkolsgenererad mijövidrig dyr el är som att tvinga svenska skattebetalare betala utbyggnaden av vår egen el infrastruktur och och produktion inte bara en gång utan 10 ggr.

Dessutom produceras resetn av vår el av redan betald kärnkraft. och som sagt vi är redan idag exportör av el och ännu större exportör kommer vi att bli om bara några år.

Under tiden har svenska privatpersoner och vår industri spenderat miljarder och miljarder på att energi effektivisera och bespara ur våra egna plånböcker. tar man även detta i beaktade och inser att vi även betalar för vår energi effektivitet fullt utan subventioner blir kalkylen grotesk.

rudeboy sa...

"vad beträffar Dansk el så är detta i huvudsak producerat av stenkol och är de dyraste elen på markanden idag. Det är dessutom miljövidrig el som straffas genom sk utsläppsrätter."

Importerar vi fran danmark betyder det att de producerar el billigare an vad vi gor. Det ar ekonomiskt rationellt och ocksa miljovanligt att importera den el som importeras. Genom att ta hand om det overskott Danmark far nar det blaser mycket kan vi fa in billig(i manga fall gratis) el i vart system samtidigt som vi sparar vattenkraft som senare kan exporteras dyrt till Danmark (och reducera utslappen da det minskar behovet av den dyra stenkolselen)

"Vi har inga behov av att imporera el till sverige och i synnerhet inte mijövidrig, dyr stenkolel."

Du vet helt enkelt inte vad du pratar om. I ett normalar ar Sverige i nagorlunda energibalans. I ett torrar har vi ett underskott. Vi maste importera. Ar det da rationellt att inte importera nagot oht i normal- och vatar? Naturligtvis inte. Genom att importera billig el fran Danmark (och tyskland, estland, polen, mm) under vissa timmar oavsett hydrologi i Sverige reduceras risken att hamna i en kapacitetsbrist da vattenmagasinen toms.

Att importera (och exportera) el ar ekonomiskt rationellt och miljovanligt. Vad betraffar danmark sa fungerar vara vattenmagasin utmarkt for att reglera den nyckfulla vindkraften.

"Att prissätta denna el som om det är stenkolsgenererad mijövidrig dyr el är som att tvinga svenska skattebetalare betala utbyggnaden av vår egen el infrastruktur och och produktion inte bara en gång utan 10 ggr."

Efterssom vi har exportmojligheter prissatts elen pa en (begransad) europamarknad. Precis som oljebolagen i Norge skickar oljan utomlands om de betalar mer an den inhemska marknaden skickar svenska elbolag elen utomlands om kopare dar betalar mer (och det finns exportkapacitet). Detta innebar att priset blir detsamma i Sverige som i Danmark och Tyskland (nar det inte ar flaskhalsar i exporten). Alternativet till att elen prissatts efter kolkraft (ie det tyska konsumenter ar villiga att betala for var el) ar att inte exportera om kopare utomlands vill betala mer for elen an vad kopare i sverige vill. Det vore korkat och inget svenska skattebetalare skulle tjana pa. Det vore som om Norge inte exporterade nagon olja sa att norska skattebetalare skulle kunna kopa bensin for marginalkostnaden for inhemsk utvinning och produktion istallet for marginalkostnaden for den dyraste produktionen pa marknaden. De skullle fa billigare bensin men de skulle inte tjana pa affaren.

In the end we're all debt sa...

"Importerar vi fran danmark betyder det att de producerar el billigare an vad vi gor."

Svar nej. Återigen läs det jag skrivit och fölr länkarna från erikett :el så hittar du mer.

Ditt sätt att argumentera är ett sätt att se på ekonomi som att allt överallt i världen som producerar och i och med att det exporteras skall ha samma pris som det dyraste stället där samma sak kan produceras. Förklara då i så fall varför vi idag i sverige inte har någon teko eller varvsindistri och varför vi importerar alla våra kläder från länder i asien?

I stället är det ju så att ett lands fördelar ex i form av råvarutillgångar, tillgång på billig industri, kompetens oev skall bygga upp landets konkurrensfördelar så att de på bästa sätt kan ta tillvara på detta och exportera till andra länder med sämre förutsättningar av just dessa fördelar.

Det finns ju en anledning att vi inte prioducerar vin eller odlar bananer i vårt land. Istället importerar vi detta från länder som har förutsättningar att producera.

I sverige prissätter vi nu inhemskt all vår el och oavsett hur denna produceras som om den var producerad av dyraste, miljövidrigaste dansdka stenkolen.

Så med detta och givet de unikt fördelaktiga förutsättningar i var eg för att bygga en elintensiv infrastruktur, industri, transporter etc så tar vi mha av helt politiska beslut bort alla dessa gynnsamma förutsättningar.

In the end we're all debt sa...

Det kan ju vara bra att förstå att givet den prissättnings mekanik vi har idag för vår el så kommer det inte spela någon roll om vii scverige producerar stora överskott eller inte. Vi kommer ändå att sätta priset utifrån den dyraste importerade elen (och även om vi inte behöver importera el).

Det gör vi redan idag.

Det som är allvarligt med detta är att ffa KIna nu på allvar har börjat att påverka el priset genom att massivt öka sin import av stenkol. Stenkolet sätter våra elpriser som bekant och nu står vi inför en utveckling som kommer att ge oss betydligt högre elpriser på världsmarkanden och med detta så måste vi om vi behåller detta sätt att prissätta all vår egen el vi producerar vara att betala 5 ggr mer för vår el om bara 10-20 år.

Då har vi ingen elberoende industri kvar i detta land och alla dina pengar kommer att gå åt varje månad till at betala elräkningen och mat.

Sverige la generöst ned Barsebäck efter åratal av protester från Danmark (en gigantiskt kapital förstörelse av svenska pengar). Vi svenskar borde nu kräva att Danmark lägger ned alla sina mijlövidriga stenkols elverk som sprider sitt miljövidriga avfall över svenska städer och skogar.

Till att börja med borde all stenkols genererad el påläggas en straffavgift på 100% utöver de utsläppsrätter som parodiskt i realiteten nu genom denna prissättning vi svenskar betalar även för vår vattenel. Danska utsläppsavgifter påförs svenska elkonsumenter genom denna för vattenfall, fortum och eon så geniala prissättning.

Under tiden höger dessa bolag som genererar övervinster redn idag på mer än 40 miljarder och år i sverige sina avgifter för elnäten(som de har monopol på) med nära 100%.

Jämför detta med det system som finns i Tyskland ex där den lokal, privat el producent får tre gånger mer betalt för den el han kan sälja till det gemensamma nätet än vad elen som han köper kostar.

Så skapar politiker förutsättningar för ett samhälle där individen sätt i centrum och har möjlighet att själv påverka sin situation.

I sverige däremot så har de flesta villaägare i tätort installerat för dyra skattade pengar och utan subventioner ex bergvärme, värme växlare, isolerade fömster osv osv. resultatet och belöningen av dessa masiva priovata investeringar som inneburit all el konsumtionen nu under 7 års hög konjungtur gått ned med i snitt 1 Twt timmer per år har blivit väsentligt dyrare el.

Har vi kvar samma system nu när vi skall fasa över till el transporter kommer vi inte ens snart att äga skjortan vi har på oss.