söndag 30 november 2008

Svearnas härkomst

För 12 år sedan bodde jag med min familj i Sigtuna under en kortare tid och där i staden finns ett historisk litet museum som jag ibland besökte. Vid ett av mina besök där kom jag över några skrifter författade av Tore Gannholm ett av dessa var ett tunt litet blått häfte som hette ”Svearnas härkomst”.

Häftet må ha varit litet och tunt med det gjorde ack så stort intryck på mig. Sedan efter ett otal flyttar och efter att ha bott utomlands i några år så tyvärr tappade jag bort häftet. Jag sökte på olika bok affärer på internet sökte på internet men utan framgång. Till slut bestämde jag mig för att försöka kontakta författaren själv direkt och lyckades hitta honom på hans Gotlands adress. Det blev ett mycket intressant samtal och han erbjöd mig dessutom att bli medlem på en historie chattsida som jag nu regelbundet deltar i.

Jag tänkte kort redogöra för den mycket spännande historien som Tore berättar i detta häfte och det går ungefär som följer nedan:

Ca runt 500 talet efter Kristus stiger det fram ett folk i den Svenska historien kallat Svear. Var kom dessa Svear ifrån? I den tidiga svenska historien har man talat om Götar och Gutar där Gutarna alltså från Gotland sedan urminnes tider var ett eget självständigt folk medans Götarna var det folk som kom ifrån det vi idag i Sverige kallar Götaland dvs öster och västergötland. De senare är de folk som sedan urminnes tider eg varit förknippade med tidiga Sverige. Men som sagt vid ca år 500 ek stiger det fram ett folk kallat Svearna, men innan dess tyder mycket i historien på att det inte finns något folk som i realiteten passar in på Svearna.

Gannholm berättar sedan om ett Skandinavisk folk kallat Herulerna som anslöt sig till de stora Gotiska arméerna som härjade i Svarta havet, mindre Asien och Medelhavet från tredje århundradet ek. Herulerna var ett folk som av Romarna ansågs vara mer primitiva än andra Germanfolk men de måste ha varit duktiga sjöfarare då de frekvent omnämns i samband med olika härjningar både i Svarta havet och Medelhavets kuster.

Herulerna grundade enligt Prokoptios ett rike ungefär i nuvarande övre Ungern men att Langobarderna tvingade dem därifrån ca år 505. Enligt Prokoptius slog sig en del av Herulerna ner i Illyrien under den Östromerska kejsarens beskydd. Men att en annan del av herulerna återvände till Thule där de slog sig ner bredvid Götarna. Gannholm fortsätter: ”vi har här alltså två olika namn på samma folk, herulerna och svear (sviar) eller kanske riktigare folket som dyrkade svinet. ”

Några intressanta iakttagelser:

- under kort tid etableras ett hårt ritualiserad gravskick i hela östmellansvenska området där undersökningar av Uppsala högar har likbålet utformats på liknande sätt som vid de Romerska kejsar kremeringarna
- i Ottarshögen i Uppland har man funnit ett romerskt guldmynt från år 476, samma år som den siste västromerska kejsaren avsattes med hjälp av herulerna
- från Vendel straxt utanför Uppsala, har den enda i Europa bevarade, ornerade hjälmen av den högsta rangklassen, det romerska kejsar husets och generalitetets hittats
- Svearna använde sig av den romerska julianska solkalender vilken infördes i Uppland ca år 500
- Snorre Sturlassons berättelse i Heimskringla om Asarnas (Asiamännens) och Ynglingaättens härkomst (för lång att ta med här men väl värd att läsa)

Intressant är det Gannholm tar upp angående alla ortsnamn som slutar på – Tuna. Dessa namn används i huvudsak runt Mälardalen Eskilstuna, Sigtuna, Vallentuna, Sollentuna, Ulltuna osv. Gannholm gör här kopplingen till de romerska ordet dunum. Romarnas strategi var att etablera dunum (militära strategiska nyckelplatser som befästade fort ) och på så sätt kunde man lyckas med att befästa stora landområden. Antagandet blir då att herulerna som romerska legosoldater och ansvariga för kejsarens elitgarde tog med sig denna kunskap till det nya landet man nu bosatte sig i.

Onekligen en spännande historia eller hur?

Häftet har ISBN 91-972306-o-x och kan beställas från eget förlag: Ganne BURS, 620 13 Stånga, Gotland.

Oil Supply Destruction

Enligt de flesta geologiska beräkningar så har vi nu förbrukat ca hälften av våra sammantagna olje tillgångar som idag existerar i världen. Detta kallas vanligtvis Peak Oil.

Viktigt att förstå är att all olja som är enkel att få tag på, som ligger på lättillgängliga platser, har bra kvalitet etc. nu är borta.

Det vi har kvar är olja som har sämre kvalitet, som måste jobbas på mer, är svårare att raffinera, som ligger längre bort, djupare ner. Ett exempel på detta är att man idag tom utvinner olja ur Kanadensisk oljesand en olja som man bara för några år sedan inte ens ville ta i med tång. Idag importerar USA ca 70 % av all den olja de idag konsumerar. Tredjen mest av all den olja de idag importerar kommer från grannen Mexico. Pga. av att Mexicos olje fält nu sinar och det dramatiskt (när ett oljefält väl nått max kapacitet går det snabbt utför) kommer Mexico som idag är en nettoexportör av olja istället och redan om 4 år ca bli en nettoimportör av olja. Idag får Mexico mer än 30 % av statens totala inkomster från olje exporten. Mexico kommer att få det tufft i framtiden men Mexico är inte det enda landet som nu står inför Peak Oil. England, Norge, Indonesien, Venezuela, Ryssland ser nu alla sin produktion ligga still eller minska. USA hade sin olje peak redan 1970 då man var självförsörjande på olja. Idag importera USA alltså ca 70% av all den olja man konsumerar. Det som redan hänt USA för ca 30 år sedan kommer nu inte bara att hända i Mexico utan många fler länder står nu på tur.

Olje importen kostar idag USA 700 miljarder dollar årligen och det ser ut att stiga. Det är sammantaget vid dessa oljepriser vi ser nu enorma belopp som helt enkelt flyttas från icke producerande till olje producerande länder. Detta är den största överföringen av välstånd från ett land till ett annat i världshistorien och med detta följer mycket stora geopolitiska implikationer.

Dessutom med sin tredje största oljeleverantör som inte kommer att kunna exportera mer till USA redan om fyra år står Amerikanerna inför en utmaning att ersätta den oljan Mexico tappar under så kort tid. Klart är att den olja de ev. kan få tag på för att ersätta Mexico kommer att ligga längre bort, kommer från länder som kanske inte gillar USA och definitivt kostar mer än idag. De olje producerande länderna (OPEC) har sedan några år legat still med sin produktion och mycket tyder på att även Saudie Arabien, världens största olje producent, kommer att nå sin topp snart. Många Geologer tror att de redan ligger på en platå och att de endast svårligen kan komma att öka sin produktion framöver. Venezuela som är USAs idag 5e största leverantör av olja har nu på bara lite dykt ett år tappat ca 33% av sin olje produktion och är nu nere på 2.4 M fat/dag mot för ett år sedan 3.15 m fat. England och Indonesien var tidigare netto exportörer av olja och exporterade ca 1 miljoner fat vardera per dag. Idag är bägge dessa länder redan nettoimportörer av olja istället. Det enda land som hitintills kunnat öka sin produktion att tala om är Ryssland som stått för 80% av all produktions ökning utanför OPEC. Men sista tiden har Ryssland inte kunnat öka sin produktion och exporten av olja från landet har redan börjat att minska.

De flesta av världens 507 olje fält sk giganter upptäcktes för årtionden sedan. Det absolut största fältet av dem alla Ghwar i Saudie Arabien upptäcktes 1948 och världens näst största olje komplex, Cantarel i Mexico, som redan nått sin topp och nu minskar 33% enligt senaste redovisningen från Maj 08, upptäcktes 1976. Norge såg sina tretton gigantfält nå sin topp 1997 och bara tre år senare vände den totala produktionen i Norge, som nu är i brant avtagande. Dessa sk giganter står för hela 60% av totala årsproduktionen av olja i världen, effekten blir betydande när någon av dessa når sin topp för att sedan successivt minska produktionen år för år. Ett bortfall som måste kompenseras med nya fyndigheter för att världsproduktionen skall klara att bibehålla sin nuvarande produktion. Givet att vi i världen allt sedan 1964, nät vi hittade som mest ny olja ständigt hittar allt mindre olja för varje år som går, och att vi faktiskt senaste 20 åren hittat mindre ny olja än vad som konsumeras per år är frågan om detta ens är möjligt. Ännu större utmaning blir sedan att försöka öka världsproduktionen utöver dagens nivå.
Man räknar ex med att Kina kommer att öka sin import av olja med 100 % dvs. en dubblering nu nästa 4 års period och på ca 10 år beräknas Indiens oljeimport att ha dubblerats från år 2007 nivån. Med nu ca 3 miljarder människor (dvs. nästa hälften av jordens befolkning) i Kina, Indien, Ryssland, Östeuropa, Brasilien som vill få det bättre finns eg. inget som talar för att deras vilja att växa och att deras efterfråga olja på något sätt skall avta.

Även i de oljeproducerande länderna ser man idag en explosiv konsumtionsökning bla pga en ung och växande befolkning och en växande inhemsk ekonomi tack vare stigande exportinkomster som ett resultat av det ökande oljepriset. Staten i dessa betalar dessutom stora subventioner så att invånarna faktiskt betalar mycket låga inhemska priser på olja och bensin (dvs. helt tvärt om mot det vi gör i Sverige). Det är en av anledningarna till att högre priser inte minskar efterfrågan när de som växer mest och vars inkomster ökar mest är de som betalar minst för oljan. Försök har gjorts i visa länder som ex Indonesien, Nigeria och Iran att minska dessa subventioner med detta har visat sig skapa mycket stora social oro och politiska spänningar och frågan är om någon av dessa olje producerande länders regimer vågar eller klarar av att införa några förändringar.

Färsk data från the U.S. Department of Energy visar att mängden olja som skeppats från världens största olje producenter förra året föll med 2.5% trots en 57% ökning av priset under samma period. En trend som dessutom för innevarande år ser ut att hålla I sig.

Man kan sammanfatta detta genom att säga att samtidigt som oljeproduktionen nu nått sin topp för de flesta olje producerande länderna ökar nu deras inhemska efterfrågan explosivt. Den sammantagna effekten av detta bli kraftigt minskad export. I takt med att produktionen inte bara stagnerar utan även kommer att minska, reduceras dessa olje producenters möjligheter att exportera i framtiden än mer.

Om utvecklingen i framtiden fortsätter på samma sätt kan världens idag fem största exportörer, Saudiarabien, Ryssland, Förenade Arabemiraten, Norge och Iran (ca 50% av den totala nettoexporten i världen) falla till hälften runt 2016 och vara helt utraderad år 2031.

Det analytiker så här långt har lagt allt sitt fokus på när det gäller oljemarknaden är om man ev kan skönja någon mattning av efterfrågan vid ett högre oljepris och man har försökt att förstå hir högt oljepriset måste stiga innan man ser en rejäl knäck på totala efterfrågekurvan.

Men detta att studera efterfrågan börjar nu allt mer komma i skymundan för analytiker som mer och mer börjar att inse att ekonomernas tal om efterfrågan blir annat om/när tillgången inte endast tillfälligt minskar utan man ev kan se framför sig en ständigt minskande tillgång.

International Energy Agency (IEA) som är OECD ländernas organ för att analysera oljemarknaden och dess funktion presenterade i år den 12e November i London för första gången en rapport där man utförligt även studerat, fält för fält hur tillgångssidan av oljemarknaden ser ut. I korthet ser man nu att produktionen från de existerande oljefälten nu går ner i en alarmerande takt. Om inga investeringar skulle göras för att motverka dessa fälts nedgång ser man framför sig nu en årlig minskning motsvarande ca 9% per år. Även med stora investeringar minskar dock produktionen och man räknar med att lägsta intervallet för produktions nedgången då minst blir ca 6.4% per år.

Man säger vidare att även om efterfrågan på olja nu helt skulle ligga still ända fram till år 2030 så bara för att kompensera för bortfallet från existerande fält behövs ny produktion motsvarande FYRA nya Saudie Arabien inte bara hittas utan komma online i produktion.

Så nu är det not hög tid att konstatera att det inte är efterfrågenivån på olja som blir det avgörande framöver utan att vad som helt kommer att avgöra tillgången på olja blir hur mycket vi klarar att kompensera för den allt accelererande och snabba nedgången i existerande olje produktion.

I bakgrunden av denna problematik ligger det faktum att jorden som helhet har begränsade resurser och att antalet människor i världen nu växer explosivt. Idag är vi ca 6.7 miljarder (20% av befolkningen i i-länderna och 80% i utvecklingsländerna, 50% av alla jordens människor bor i städer) ca 2042 dvs. på bara lite drygt 40 år (räknat från år 2000 till 2042) ökar vi med ytterligare ca 3 miljarder människor så att vi då beräknas vara ca 9 miljarder människor på planeten. Eller knappt 9 ggr mer jmf med år 1900, nästan 9 ggr ökning på bara lite drygt 150 år!
Man skall inse att oljan under hela detta århundrade varit prissatt som en oändlig resurs vilket gör att oljan är billigare idag per liter än vilken annan vätska som helst (vatten, te, kaffe , Coca-Cola etc.). Folk reagerar när man betalar 14 kr litern för bensinen men betalar gladeligen 15 kr för en KOPP kaffe.

Vi har helt enkelt byggt upp ett samhälle, jordbruk och transportsystem som baserats på en fel prissatt råvara (oljan). Ett fat olja ca 159 liter motsvarar i sitt energi innehåll samma energi som 12 stycken vuxna karlar som arbetar hela arbetsdagar under ett år. Med dagens pris kostar ett sådant fat idag ca 480 kr. Jämför denna kostnad istället med att betala lön till 12 st. arbetare (300 kr/timme x 35 timmar/vecka x 40 veckor på ett år x 12 = 5.04 miljoner kr) under ett helt år och man ser med sådan billig olja varför det under senaste 100 åren knappt används manuell arbetskraft längre och varför mänskligheten utvecklats så enormt materiellt sett senaste 100 åren dvs. from när vi började använda olja. Vad gör vi då med en så fantastisk, billig men ändlig resurs – jo vi bränner upp den.

Årets ledare ansvarig för en organisation som klarar 6% av sina mål

Någon som fattar hur detta hänger ihop? Årets ledare arbetar altså i en organistion som klarar sina mål bara till 6%.

Vilken annan organistion skulle kunna existera som inte klarar sina uppgifter till mer än en bråkdel så som Polisen idag altså gör? Vilken säljare skulle få behålla jobbet ens en dag om han bara klarade sin kvota till 6%?

Bästa vore väl istället att nu HELT lägga ner Polisen och spara på skattepengar och låta de som idag är Poliser istället utföra produktivt arbete till nytta för samhället ex inom ex vården eller industrin.

Jag har själv direkt och idirekt erfarenhet av hur Polisen arbetar. Som drabbad av bla villainbrott, bilstöld och div stölder av mina barns egendom i skolan har jag noterat Polisens TOTALA oförmåga men ännu mer anmärkningsvärt- ointresse - av att göra sitt jobb.

Den ENDA del av Polisen verksamhet som är effektiv är traffikpolisen. Men då handlar de ju inte om att straffa busar utan att sätta dit vanligt hederligt folk. Det är idag Polisen egentliga syfte och uppdrag dvs att skapa osäkerhet för vanliga människor så att de känner otrygghet rörande sin egen säkerhet på gator och torg och att de skall lära sig att respekt för privat egendom övht inte alls är något som är prioriterat från samhällets sida.

Sveriges Polis är världens mest inkompetenta organistaion ALLA kategorier.

Hon är Årets ledare 2008
http://www.salongk.se/artiklar/2008/11/05/72572441/index.xml

94 procent av brotten olösta
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1978743.svd

En ny el infrastruktur för transporter

Det lär vara så att ca hälften av all den olja som vi idag använder går till transporter i någon form och att ca 80% av den ökning vi ser av olje förbrukningen är relaterat till just transporter. Därmed och om vi skulle kunna fasa över våra transporter från fossila bränslen till att istället använda oss av el skulle vi radikalt kunna minska ned totala olje konsumtionen.

Utmaningen med att klara detta ligger dels i hur vi i framtiden kan producera vår el och dels hur bra elbilar vi kan tillverka.

Idag produceras ca 50% av all världens el genom förbränningen av stenkol. Att öka denna andel blir ingen vinst då vi går från ett fossils bränsle (olja) till ett annat (kol) och där bäggen kommer att inte bara nå en topp av produktion utan ge även minskad tillgång och därmed högre priser i framtiden. Dessutom naturligtvis och om man menar allvar från politiskt håll att förbättra miljön och då stenkolsförbränning är avsevärt mer belastande på just miljön än olje förbränning så blir det än mer ologiskt att konvertera transporterna från olja till el genererad mha stenkol.

I Sverige dock har vi en unikt fördelaktig situation att kunna producera billig och miljövänlig el genom att vi dels redan byggt ut kärnkraften sedan länge (ca 46% av all vår svenska el idag genreras från kärnkraft) men ffa genom vår unika möjlighet att generera miljövänligt, förnyelsebar el mha vattenkraf (ca 47% av all vår el kommer från denna källa). Att vi trots detta genom en helt befängd politik idag tvingas dels importera miljövidrig stenkol el från kontinenten som dessutom prissätter ALL vår el hutlöst genom en prissättningsmekanism på marginalen är bara ett bevis på att även med de bästa förutsättningar kan politiker trassla till allt till det värsta. Men det kanske du och jag snart kan se till att det blir en ändring på? För förslag på vad man bör göra se mitt tidigare inlägg

När folkhemselen blev internationaliserad
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2008/11/nr-folkhemselen-blev-internationell.html

Den andra utmaningen ligger kanske ffa i att kunna tillverka batterier som klarar de krav vi ställer på en elbil för att de skall ha tillräckligt attraktiv pris/prestanda. Men det händer mycket spännande inom detta område nu ffa relaterat till utvecklingen av Li-Jon batterier. Här har politikerna en roll att spela. Om de sätter ner foten och skulle besluta att vi inom 5-10 skall ersätta alla fosil drivna bilar med 100% eldrivna bilar skulle därmed förutsättningar för att utveckla denna industri finnas och med detta skulle forskningen ta än mer fart och nya tekniska lösningar utvecklar med explosiv snabbhet samtidigt som en framtids industri med förutsättningar att överleva skulle kunna skapas. Att slänga in pengarna istället till de existerande bilföretagen som redn går på knäna och som kommer att få det ännu tuffare i framtiden är i reliteten dock bara att anse som grav kapitalförstöring.

Vårt framtidshopp står till batterierna

Björn Bergman - 2008-04-10 13:59 I begynnelsen var alla bilar elektriskt drivna. Efter drygt 100 år med förbränningsmotorer börjar "parentesen" med olja som drivmedel ta slut och elbilar är åter ett alternativ. Batterierna har utvecklats enormt, men hur bra kan de bli? Och framför allt - går det att göra batterierna väsentligt billigare?

ams: Kan vi på längre sikt förvänta oss att Li-jon-batterier sjunker markant i pris?
MW: Jag tror inte att batterier för bilar relativt sett blir billigare än för mobila apparater. Femtio procent av priset utgörs nämligen av materialkostnader. Och de billiga råmaterialens dagar är förbi - det gäller inte bara olja och gas. Visserligen är det ännu ingen brist på tillgång till litium, men priset är högt, och tillverkarna blir snart tvungna att återvinna materialet. Litium-jon-batterier är fortfarande mycket dyra att tillverka, men det finns ändå faktorer som talar för att de har en framtid i bilvärlden: förnybar energi blir billigare medan fossila bränslen blir allt dyrare. Samtidigt får vi räkna med allt fler miljöskatter nationellt och lokalt som bestraffar fordon som ger utsläpp i atmosfären.
http://www.automotorsport.se/news/14048/vårt-framtidshopp-står-till-batterierna/

Alelion Batteries AB är ett nybildat bolag som planerar att tillverka litiumbatterier i Ale Kommun. För att bedriva batteriproduktion tillståndsprövas verksamheten enligt miljöbalken.

Batteritekniken har utvecklats mycket de senaste 10-15 åren. Fram till 1990-talet fanns det två dominerande batterisystem, bly- och nickelkadmiumbatterier.

På senare år har en ny batteriteknik etablerats, litiumbatterier. Litiumbatterier är idag kommersiellt etablerat som strömkälla till mobiltelefoner och datorer. Litiumbatterier är mycket mindre och lättare i förhållande till sitt energiinnehåll jämfört med blybatterier.

I samarbete med svenska högskolor och universitet har Alelion Batteries AB tillgång till ett unikt katodmaterial som innebär att det nu är möjligt att göra säkra, miljövänliga och billiga litiumbatterier. Detta är unikt i Europa.

Tillverkning av litiumbatterier är totalt olik gårdagens tillverkning av blybatterier. Tillverkningen av litiumbatterier ställer mycket höga krav på arbetsmiljö och produktions/kvalitetskontroll. Utan dessa grundkriterier så kan litiumbatterier inte tillverkas. Tillverkningsmiljön håller mycket hög standard och kan närmast liknas vid elektroniktillverkning eller läkemedelstillverkning.

Ale kommun har en lång historia av tillverkning av batterier och den nya verksamheten kommer att innebära många arbetstillfällen för Ale kommun. Miljöinriktad verksamhet Alelion Batteries AB kommer genom tillverkning och marknadsföring av litiumbatterier att medverka till att många av dagens blybatterier kommer att bytas ut mot de miljövänligare och bättre litiumbatterierna, t.ex. i rullstolar. Med ett fyra gånger högre energiinnehåll kan man köra en rullstol fyra gånger längre än med blybatterier. Många nya användningsområden kommer också att bli aktuella Ett exempel är gräsklippare där litiumbatterier gör det rimligt med batteridrift. En bensinmotordriven gräsklippare orsakar både buller och avgaser.

En annan stor marknad där litiumbatterier spås en kraftig expansion är som batterier i hybridfordon. Fordonsindustrin arbetar med att minska bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Här utgör litiumbatteriet till hybridfordon ett attraktivt alternativ. På sikt kan denna verksamhet bli viktig för svensk fordonsindustri. Lokalisering och planförhållanden Tillverkningen är planerad till industriområdet på Rödjans väg, Nödinge, i nybyggda lokaler (se kartan ovan). Industriområdet har en godkänd plan för verksamheter/industrier. Planerad tillverkningsstart är fjärde kvartalet 2008. http://www.ale.se/webb/foret.nsf/wwwvanster/A896239FF98F15C0C12573D3002FACD9

"Tack vare stora satsningar på utveckling av avancerade batterier under 1990-talet runt om i världen har nya batterikoncept utvecklats.

Li-jonbatterier är på många sätt ett idealiskt batterikoncept då det ger en hög cellspänning, har en hög verkningsgrad och kan tillverkas av billiga miljövänliga material.Det finns Li-jonbatterier med en energitäthet som är upp till fyra gånger bättre än befintliga kommersiella system. Här föreligger dock ett behov av en fortsatt utveckling i syfte att skala upp till större celler och att sänka kostnaderna för batteriet. Detta arbete har nu resulterat i ett nybildat produktionsbolag, Alelion Battery AB i Nödinge.

Ett nära samarbete med Ångströmslaboratoriet på Uppsala Universitet innebär att ETC AB har tillgång till de senaste forskningsrönen och upptäckterna inom Li-jonbatteriområdet. "
http://www.etcab.se/

"Alelion Batteries AB was founded in 2006 and is a spin-out from ETC Batteries and Fuelcells, a R&D company for advanced energy solutions.

Alelion Batteries AB defines, develop and deliver tailormade batteries and power electronics to all kinds of products that benefits from the new Battery technology and needs special designed solutions.Today Alelion focus on Lithium Iron cells that we view to be the best on the market with exceptional number of cycles and safe behaviour. These batteries together with power electronics and software is the base for the business.

Alelion takes full responsability for the whole battery sub system and let our customers focus on the products and application.

The company is based in Nödinge north of Gothenburg, the heart of battery manufacturing and research in Sweden. We have 1600 m2 production area and our own development resources.
In 2007 private investors bought Alelion Batteries AB and the journey began."

http://www.alelion.com/joomla/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=57

lördag 29 november 2008

Sveriges Konsumenter i Samverkan

Är du inte redan medlem i ovanstående förening rekommendarar jag att du blir det. Det behövs för att kunna åstakomma en förändring.

Rekommenderad och bra läsning inklusive länkar till mycket intressanta program finner du på nedanstående länk.

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/konsumentnyckeln/fettkriget.htm

Engagera dig och dra ditt strå till stacken

NÄTVERKET mot LÄTTPRODUKTER i SKOLMATSALARNA

Viktigt att alla agerar och engagerar sig i frågan om vad som serveras till våra barn på skola och på fritids.

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/matdebatt/natvark.htm

Ge ungarna riktig mjölk!
Lättprodukter tvingar barn till jätteportioner för att få tillräcklig energi.

Vad är det som pågår i skolan och på dagis?
Varför får inte ungarna riktig mjölk och smör?

http://www.aftonbladet.se/matvin/karinahlborg/article3867259.ab

Svearikes vagga - en historia i gugning

Dag Stålsjö producerade en TV-serie som hette Sveariket vagga- en historia i gungning. Serien sändes mellan 1981-11-25 och 1982-02-17, om totalt 6 avsnitt och detta sändes rikstäckande i kanal TV1. Det lär ha varit uppemot i miljon tittare så genomslaget var enormt. I programserien lät Stålsjö privatforskare som Verner Lindblom, Holger Bengtsson och Mac Kay samt Ulla och John Hamilton komma till tals om vår förhistoria. Här ifrågasattes hela vår historieskrivning om vår förhistoria och detta på bästa sändningstid.

McKay stod för ett intressant genombrott när han byggt en egen gropmile ugn och bevisat att man i den kunde framställa järn ur rödjorden. Upptäckterna blev erkända och man anser nu att järnframställning ur rödjord kan vara väl så gammal som användandet av myrmalm. Mac Key menade att järnproduktionen haft stor betydelse för områdets maktställning och kan vara den ekonomiska förklaringen till att man påträffat så många guldföremål i Västergötland.

Jag tror annars att det är korrekt att säga att mycket i programmet härrörde från Carl-Otto Fasts hypoteser. I dessa program fick även fackforskare och representanter för etablissemanget komma till tals i den mycket stormiga efterföljande TV debatten 10 september 1982 med Lars Orup som debattledare.

Hela denna TV-serie pekade på en tydlig skiljelinje mellan det i här fallet gamla ifrågasättande generationen och den nya aktiva etablissemanget.

Radionämnden fällde programmet (Beslut 1983-02-10) för stridande mot kravet på opartiskhet och saklighet i Radiolagen. Ett mycket ifrågasatt och av många ansett som ett synnerligen kontroversiellt beslut.

Fler av de som kom till försvar för TV-serien till Radionämnden, var även akademiker som Birgit och Peter Sawyer. Birgit Sawyer fil. dr i historia och Peter Sawyer. tidigare professor i medeltidens historia vid universitetet i Leeds och kännare av vikingatiden. Dessa hade varit på det ena eller andra sättet inblandade i serien.

Dock var inte nämnden enig, en ledamot, Inge Janérus hade en skiljaktig mening. Han säger bland annat "En skildring av en alternativ historiesyn utifrån dennas egna positioner formar sig ofrånkomligen till ett indirekt avståndstagande från den etablerade och en polemik med dess företrädare. Med beaktande av den föregivna partiskheten, frånvaron av ett ställningstagande från programföretagets sida, frånvaron av anspråk på vetenskaplighet i argumentationen samt att det rör sig om förhållanden som ligger nära ett tusen år tillbaka i tiden, anser jag inte att kravet på opartiskhet kräver en kritisk granskning från den motsatta sidan i samma programserie. I den mån företrädare för den etablerade historieforskningen och fornminnesvården angreps för att ha negligerat Västergötlands fyndigheter, har de givits tillfälle att framföra sina skäl i programmet".

Som Stockholms barn kommer jag själv mycket väl ihåg från min tidiga barndom när vi åkte till Västergötland för att hälsa på Farfar och de turer vi då ofta gjorde upp på Kinnekulle, besökte Husaby Kyrka, besökte källan där Olof Skötkonung landets första kristna kung döptes, åkte till Varhem för att fika, gå runt i Cistercien munkarnas kloster ruiner, se Birjer Jarls grav och förundras över att alla de andra tidiga Svenska kungarna Knut Eriksson, Erik Knutsson, Erik den halte och läspe och Inge den äldre fanns begravda där. Stort intryck gjorde även besöken på de mycket karakteristiska och vackra Billingen och morfars fars (som utnämndes till Vasa Ordens riddare och som tjänstgjorde som präst på Varnhem i ca 17 år) fädernes går, Nygård tidigare Bergs gård. Även om jag då inte eg begrep vad det vad jag såg så ffa gjorde mina föräldrars och de gamlas lågmälda stolhet för sitt landskap djupt intryck på mig.

Kanske var det då och här som grunden för min misstro mot etablissemanget i realiteten grundlades. När vissa vill få oss att tro något som uppenbart inte stämmer och när fakta som att Västergötland trots få arkeologiska insatser har så oerhört rika historiska fynd, att trakten var den först Kristnade i Sverige och att det byggdes stenkyrkor i stort sett varje socken under kort tid omkring åren ca 900-1000 vilket i sig vittnar inte bara om stor rikedom utan även mycket organisatorisk och administrativ förmåga, de ca 5.5000 åriga gånggrifterna på Ekornavallen och att detta inte skulle innebära att Västergötland hade en historiskt viktigare plats i förhållande till Mälardalen, då förstår man att det är något som inte stämmer.

Idag är det väl få historiker som inte inser Västergötlands mångtusenåriga betydande historiska roll och hur den tidiga kungliga makten pendlade mellan den Erikska ätten från Västergötland och Östgötarnas Sverkerska ätt.

Stålsjö som omkom September 1991 vid en trafikolycka när hans bil krockade med en älg hann dock tyvärr aldrig riktigt uppleva detta.

Det finns massor av historia överallt i detta landskap. En veritabel guldgruva för alla historie intresserade. Här kommer några förslag:

Ekornavallen
http://www.raa.se/cms/extern/se_och_besoka/sevardheter/ekornavallen.html

Husaby Källa
http://www.vastarvet.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePage.aspx?id=28479

Billingen
http://www.skovde.se/templates/S_Article.aspx?id=1587

Kinnekulle
http://www.wadbring.com/historia/undersidor/kinnekulle.htm

Varnhem
http://www.wadbring.com/historia/sidor/varn.htm

Från Italien till Gnosjö

En mycket intressant rapport som kom ut för många år sedan tänkte jag vi kunde diskutera nu. Rapporten som hette "från Italien till Gnosjö" tar upp exempel från USA, Japan och särskilt det blomstrande Emilia Romagna- området, det "tredje Italien".

Man kan kort sammanfatta det som att framgångsfaktorerna ligger i inte att konkurrera utan att samarbeta och att hjälpa varandra. Man känner lojalitet inte bara mot det egna företaget utan även mot andra tom konkurrerande bolag inom något som kan karrakteriseras som ett nätverk med en gemensam ideologi eller värdegrund.

Det här med att vara människa kanske inte är så svårt egentligen om man bara får vara tillsammans, får vara med och har möjlighet att känna sig behövd? Kyrkliga värderingar eller kommunism kanske kan verka ligga långt ifrån varandra och ha lite gemensamt med företagande. I realiteten visar det sig är det inte så.

"Trots ett dålig företagsklimat i form av höga inkomst- och företagsskatter, starkt anställningsskydd, administrativa regler och politisk instabilitet har det norditalienska området utvecklat "en enastående ekonomiskt vitalitet". Med en levnadsstandard som tillhör toppskiktet i världen. Trots en stark lokal kultur, identitet och stolthet är företagen globaliserade. De konkurrerar ibland, men utvecklas tillsammans, och gör gemensamma marknads- och exportsatsningar. De vet att de kan lita till varann och de största företagen i nätverket hotar inte att flytta till London när de känner sig missnöjda. Det sociala kittet går långt tillbaka i tiden och har flera förklaringar. Den kanske viktigaste är kommunismen; exempelvis har flera av småföretagen bildats av avskedade fackliga aktivister. I Gnosjöområdet är det framförallt kyrkan, frireligiositeten, som svetsat samma folk. "

Rapporten i sin helhet
http://www.larena.se/dokument/rapporter/njof/RAPP02FR.PDF

Kunskap eller Nyskap?

Fredrik och Teo Härén är ett tvillingpar som arbetar med kreativitet. De har blivit valda till årets föreläsare och nedan har jag klippt in en föreläsning Fredrik Härén hade på Kunskapens dag. Jag har även haft förmånen att träffa dessa herrar (Teo) och faktiskt lyckades jag med att få honom att föreläsa i en av mina söners skola för alla i årskurs 5 och 6. Ett forum som verkligen inte är det som dessa herrar i sin dagliga verksamhet har kontakt med och det var kanske därför evenemanget blev så lyckat. Kreativiteten och ideerna från eleverna formligen forsade fram och där många skratt och stor glädje präglade elevernas interaktion i föreläsningen.

Vad är då take awayn? För att få en ide så föreslår jag att ni kollar in nedanstående länkar och jag kan verkligen dessutom rekommendera böckerna som även de jag har länkat till.

Men speciellt gillar jag Härén brödernas ide om:

- att värdet av kunskap och ersättningen för kunskap minskar medans det är det de kallar nyskap vi skall fokusera på
- att vi mentalt har begränsat oss genom att definiera oss som "utvecklade" länder i motsatts till "utvecklings länder"
- att en ny kreativ ide alltid består av att kombinera två redan existerande ideer men på ett nytt sätt

Mycket nöje,

Fredrik Härén Kunskapens dag - Hela föreläsningen

Del 1:
http://www.youtube.com/watch?v=yH6-ihF2E48
Del 2:
http://www.youtube.com/watch?v=t210BTHEcLU&feature=related
Del 3:
http://www.youtube.com/watch?v=aHy6JZdLzoM&feature=related
Del 4:
http://www.youtube.com/watch?v=gpEe777O3tA&feature=related

Lästips (rekommenderas starkt)
http://www.interesting.org/idebok.asp?action=newidebok

Teo
http://www.interesting.org/teo/

Fredrik
http://www.interesting.org/fredrik/

En idrottare in action

Tänkte det kunde vara kul med lite bilder på en idrottare in action. Detta är Jimmy Lidberg ett reportage som TV-Sporten gjorde innan OS. Tyvärr kom inte Jimmy med till OS denna gång. Alla vi som följde Ara Abrahamians fight på och utanför brottarmattan och som till sist resulterade i att IOK tog ifrån denne hjälte hans bronspeng efter det att han myglats bort från guldchangsen på ett totalt regelvidrigt sätt, inser utmaningen för brottare från mindre nationer som Sverige.

Dommarmygleriet är så utbrett inom brottningen att man nu på allvar ställer sig frågan inom olympiska kommiten om det kan finnas anledning att utesluta denne gren från framtida OS program. Ara är en den hjälte som behövs för att få en ändring tillstånd. Återigen ett exempel på den lilla människan som till heroiskt tar strid mot pampar och mygelvälde.

Dock Jimmy kommer starkt tillbaka och satsar nu för fullt mot VM om två år. Kolla speciellt in första sekvenserna där Jimmy hanterar sk kettle bells. Ett kanonredskap som allt fler nu börjar upptäcka fördelarna med.

"Tufft, tung och ensamt - Lidbergs väg till OS
Han har tagit Silver, brons och silver på de tre senaste europamästerskapen. En seger den här gången - nästa söndag -för brottaren Jimmy Lidberg i 96-kilosklassen skulle betyda så mycket mer än bara ett EM-guld. "

http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=37591&a=1099564

Tarp, Talp och inflationen

Nu på morgonkvisten blev jag uppring av en person väl placerad i det svenska finansetablisemanget. Han upplyste mig då bla om följande intressanta omständigheter. Frågan är altså inte OM vi kommer att få inflation utan snarare när.

I finanskrisens kölvatten har nu Amerikanska senaten tagit ett beslut om sk bailout efter viss vånda. Det handlar om ca $700 miljarder i det sk Troubled Assets Relief Program (TARP) programmet. Där US Treasuries nu går in köper equities i de krisdrabbade amerikansk bankern. Detta gör man då man fruktar att bankernas balansräkningar är eller håller på att kraftigt försvagas.

Det som skett är att bankerna idag och för att minska kreditrisken mer eller mindre upphört med sin verksamhet att låna ut pengar. Istället behåller man pengarna för att på så sätt förbättra sina balansräkningar. Men detta är en temporär situation och någon dag kommer man istället att använda pengarna så som en bank eg är tänkt att fungera dvs låna ut pengarna.

Istället är det riksbankerna världen över som temporärt mer och mer helt enkelt övertagit utlåningsverksamheten. Det syns nu bla på de kraftigt stigande balansräkningarna i Sverige hos Riskbanken och i USA hos FED.

http://3.bp.blogspot.com/_yXw4bIcY1sc/SSxk78NtDHI/AAAAAAAAAJQ/N1F-LHmd5J8/s1600-h/riksb-bal-1999-2008.gif

I USA har man dessutom det sk TALP programmet där ytterligare ca $600 miljarder pumpas in i bostads obligations marknaden.

När väl detta vänder, den temporära kredit krisen är överstökad, den reala ekonomin tar fart och givet att bankernas balansräkningar stärks och givet dessutom det sk frictional banking system vi har idag i världen där en krona i en banks egna kapital kan lånas ut 10 ggr så är det lätt att inse det enormt inflationsdrivade i att nu starka bankernas balansräkningar med $700 miljarder. Ta denna siffra gånger 10 och det motsvarar i realiteten potentiella penningmängds ökningen.

Who killed the electric car?

I samband med 70-talets oljekris satte staten Kalifonien upp nya direktiv för biltillverkarna. I korthet gick detta ut på att endast bilföretag som hade miljö vänliga modeller i sitt sortiment fick tillstånd att sälja bilar. Detta satte igång en febril aktivitet hos biltillverkarna att utveckla ny teknik och GM kom med en 100% elbil. Se historien om detta projekt hur farmgångsrikt det var och hur begistrade ägarna blev över dessa bilar. Tänk dig själv att helt ljudlöst åka fram i en snabb bil och veta att du inte släpper ut några som helst avgaser. Tekniken finns altså sedan länge och även batteri tekniken var långt framskriden altså för mer än 30 år sedan.

70-talets oljekris ersattes av billig olja och samtidigt började bilindustrin se elbilarna som ett hot, inte en möjlighet för sin existens. Detta då en elbil inte behöver tillnärmelsevis lika mycket service och har inte alls lika många delar som måste bytas ut och repareras som en bil med förbränningsmotor. Detta stavas helt enkelt mindre pengar för billtilverkarna som idag tjänar mer på att serva bilar och att sälja reservdelar i många fall än för själva försäljningen av bilen.

Därför slutade inte bara GM med att tillverka dessa bilar utan man återinkallade samtliga bilar som sedan effektivt maldes ned till skrot. Detta var en teknologi man ville sätta kniven i för gott.
Nu kommer det vissa uppstickare istället kolla på länken nedan med den mycket prestanda mässigt imponerande Tesslan. Snart hoppas jag det kommer varianter av denna bil som kan ta fler än två personer samt dessutom lite packning. Under tiden köp inga hybrider som är det bilindustrin vill att vi skall köpa - allt för att kunna tjäna pengar på service.

Volvo var även detta ett företag som låg i framkant vad gäller miljövänlig bilteknologi och för några år sedan var man mycket längre fram än Toyota det företag av de etablerade bilföretagen som idag anses ligga längst fram.

Volvo är nu verkligen på dekis med ett helt felaktigt bilsoprtiment. Vem är idag så korkad att man köper en Volvo SUV? GMs börsvärde är lägre än leksaks bil tillverkaren Mattel och mycket talar för att GM under kommande vecka tvingas lämna in en sk Chapter 11.

Ska de ansvariga i ledningen som drivit dessa bolag ha pengar från staten för att fortsätta sitt verk? Personligen anser jag det inte. Detta är strukturer och individer som visat sig inkapabla att ta rätt beslut. Bättre nu att andra får changsen att bygga upp något som marknaden verkligen behöver.

» Who Killed the Electric Car? It was among the fastest, most efficient production cars ever built. It ran on electricity, produced no emissions and catapulted American technology to the forefront of the automotive industry. The lucky few who drove it never wanted to give it up. So why did General Motors crush its fleet of EV1 electric vehicles in the Arizona desert?«

Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=nsJAlrYjGz8

Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=PzNM2Scbijw

Den här elbilen Tessla kan du köpa i sverige idag för ca 600.000 kr.

Jay Leno's Garage, 2008
http://www.jaylenosgarage.com/video/video_player.shtml?vid=229378

fredag 28 november 2008

Vår mat och funktionell träning

I takt med att vi människor som bor i det man i dagligt tal kallar OECD länderna lever allt längre måste mer och mer av våra samhällens ekonomi gå åt till resurser som har att hantera en allt högre andel äldre i befolkningen som dels måste försörjas och som dessutom kan hållas vid liv mha medecinering och sjukvårt.

Kostnaderna för dessa åtaganden skjuter därmed upp nu i raketfart och kommer att accelerera än mer nu i takt med att "baby Boom " generationerna kommer att lämna arbetslivet för att istället bli pensionärer.

Vi kommer snart till en punkt där detta inte visar sig längre vara ekonomiskt möjligt för en allt mindre del av befolningen som är arbetsför att på detta sätt försörja en ständigt stigande åldrande del av populationen.

Någonstans här kommer nu detta system att brista och fokus för samhällets resurser måste väldigt snart läggas inte på sjukvård (dvs vårda människor som redan är sjuka) till att istället arbeta förebyggande med friskvård.

Friskvård handlar om att lära människor äta rätt enligt de förutsättningar naturen skapat oss och att vi lär oss att arbeta med vår kropp för att förebygga sjukdomar och skador. Vi blir sjuka av dålig mat och vi mår dåligt av att inte kunna röra på oss. Att röra på sig är naturligt för oss människor och all rörelse är av godo i synnerhet när vi är små när viktiga delar som vår balans, koordination, kropps och muskel minne etableras.

Mer och mer betonas viken av funktionell träning i motsatts till ex statisk, maskinell träning i ett gym. Att alltid utföra en övning i baland med bägge fötterna i marken samtidigt är inte ett effektivt sätt att träna. Istället och om man utför träningen genom att försöka efterlikna de situationer man utsätts för så ges bästa resultat. Oändligt många fler muskler sätt i träning när du ex balanserande på en balans bräda eller liggandes på en pivå boll gör dina övningar än när du sitter i en maskin på ett gym. Dessutom genom att alltid utföra övningar i obalans tränas koordination och balans på ett suveränt sätt. Att balans kanske är den viktigaste för en idrottsman vittnar det fakum om att Zetterberg trots sin ringa storlek men med sitt utpräglade balanssinne är så framgångsrik i NHL och att Stenmark som hade som favorit syssla att cyckla enhjuling och gå på slak lina med detta lade grunden för sin enorma framgång i slalom backarna världen över.

Hur ofta står en hockeyspelare på två ben i en match, hur ofta har han total kontroll i en situation? Tänk dig en brottare som bara skulle träna genom att köra på gym i maskiner. Han skulle sannorligt kunna öka sin muskelvolym men till vilken nytta när de flesta av hans muskler ändå inte tränas på detta sätt, bara ett fåtal. I en verklig matchsituation dessutom har han ständigt en motståndare som försöker få honom ur balans knuffar på honom osv. Sk statisk träning kommer inte att förbättra hans möjligheter att komma ur dessa situationer på ett bra sätt.

Jag har tidigare på denna blogg berättat om Joakim Dettner, Doctor of Naprapathy som med sitt företag Kroppsinvest besitter internationell spetskompetens inom holistisk hälsa, manuell medicin, korrektiv och funktionell träning och där man framgångsrikt guidar människor till bättre hälsa och uppfyllda livsmål genom professionell balansering av kost, livsstil, kropp och träning. Detta kommer att bli framtidens melodi snarare än sjukvård och pillerätande. Vi har alla rätten att dö friska och den rätten är det nu dags att vi tar ansvar för.
http://www.kroppsinvest.se/

Det kommer snart dessutom att röra på sig kring Joakim och hans företag som nu blivit kontaktad för en ev. TV-dokumentär om just dessa frågor.

Dessutom arbetar Joakim på sin bok (arbetsnamnet Mat för Nordbor) som nu varit på remiss i förlagsvärlden i dryga två månader. Håll utkik efter denna!

Joakim har nu bråda dagar med att sprida sitt budskap och hans Lic. KFT/Lic. Master KFT utbildningar är överbokade och det har börjat snackas/debatteras om dess överlägsenhet och grymma effekt på idrottare i TränarSverige.

Det är härligt att höra om dessa människor som Joakim som envist jobbar på med kost-, livsstils- och träningsövertygelse och som ständigt ser till att förkovra sig, vågar ifrågasätta sina egna övertygelser, förändrar det som inte hållit måttet och som står pall när det blåser som häftigast.

Förra söndagens Kalla Fakta (där Rössner, Marcus, Paulun, dietister och Co. fick halsarna tvättade) visar att människor som Joakim behövs. Räkna med att Joakin och hans likar kommer att släppa mer och mer besvärande fakta och konstruktiva förslag om kost, livsstil, kropp och träning i framtiden.

Personligen hoppas jag innerligt att samarbetet med Jimmy Lidberg kommer att resultera i en rejäl framgång på brottarmattan så att denna filosofi dessutom kan få ett rejält genombrott i idtrotts sverige till att börja med.

Ni vet väl att det var de svenska skidåkarna på vinter os i Innsbruck när Assar Rönnlund, Sixten Jernberg, Janne Stefansson och Karl-Åke Asph samtliga tog guld på skidor som i realiteten startade iden om kolhydrat laddning som sedan rullatb ut i världen med allt accelererande fart. Dags nu för sverige att vrida klockan rätt igen?

the federal government's dirty little secret

Nedanstående far situationen vad gäller USAs prekära finansiella situation INNAN Obama. Nu skall då denne nye president ta på sig spenderbyxorna och sätta igång vad som av många karakteriseras som a new "New Deal", ev ytterligare stöd och bailouts av finans marknadens aktörer och företag.

Lot's of focus right now on the US subprime debacle and possible bail out plan. Clear is that the initial proposed $700 billion won't suffice and that instead we're talking about something in between 2-5 trillion us dollars when the dust finally has settled. Serious for sure but then this is not all there is of what is to become President Buchs legacy. Here are some additional items: "The war in Irak is costing $720 million a day or $500,000 a minute, according to the group's analysis of the work of Nobel Prize-winning economist Joseph E. Stiglitz and Harvard public finance lecturer Linda J. Bilmes. "

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/21/AR2007092102074.html

Even more serious is then the fact that as per 1st of January 2008 and coming next 20 years some 78 million (almost 40% of Americas entire work force) Americans will be entitled to social security as well as medicare. This in itself a financial Tsunami about to hit the American economy. Rather than taking care of this issue during his two terms President Bush managed to make things a lot worce as he some 4 years ago in fact signed "The prescription Drug Bill". This bill then increased future spending for medicare by some 40%! Talk about making a bad situation worce.

Bottom line - it ain't just possible future bailouts that may be an issue going forward. Taking care of all of the above requires either of higher taxes, less govermental spending and or monetizing debt (printing more money to pay of debt). The latter is in every case what politicians prefer as it will require both political leadership as well as immence courage to both significantelly increase taxes as well as reduce govermental spending to the extent needed. Given weaker economic future outlook possibly already a recession expect these decefits only to increas as less govermental earnings from taxes will prevail during periods of shrinking economic activity. Making a difficult already big defecit situation even more challenging going forward.

The downside however is that it also with monetizing debt there are draw backs. These in fact spells less purchuasing power and increased (but hidden) tax on the working people. Those dependent on e.g. fixed income and those entitled to pension, medicare and social security will possibly be hit the most as it will reduce an already small income to an even lesser one.

US Government Immorality Will Lead to Bankruptcy The Comptroller General of the United States proclaims that our current standard of living is unsustainable unless drastic action is taken. He warns that funding shortfalls for the Medicare program is five times worse than Social Security, and it will take $8 TRILLION to pay for what is promised today to beneficiaries, of which we have ZERO! This unrealistic "promise" is fiscally irresponsible and is mortgaging the futures of our children and grandchildren. Watch as the federal government's dirty little secret is revealed! '
http://www.youtube.com/watch?v=OS2fI2p9iVs

This video was created by the U.S. Government Accountability Office (GA0) and can be accessed at:
http://www.gao.gov/newcomers.vid.html

America's Financial Future (Part 1)
http://www.youtube.com/watch?v=KIgrxpp97OQ&NR=1
America's Financial Future (Part 2)
http://www.youtube.com/watch?v=DXr_Ga_n0pY&NR=1

Mr Bubbles and the FED

Vill man förstå dagens penningsystem bör man kanske som ett första steg sikta in sig på den solkiga historien om hur FED till sist 1913 etablerade sig i USA. Många försök i historien hade gjorts tidigare och en av de mest heroiska motståndarna mot denna centralbanks inrättande var President Jacsson. Denne militär var så fokuserad på uppgiften att se till att inte "bankirfamiljerna" skulle ta kontrollen över USA och dess ekonomi att han på sig gravsten lät inrista "I killed the bank". Dags nu snart för någon att ta upp Jacsson fallna mantel och en gång för alla sätta stop för detta vansinne.

Syftet med FED var at man skulle motverka inflation, utjämna konjungturcykler och stabilisera ekonomin. Faktum är att inflationemålet för FED inte är uttalat utan första prio är det man kallar "finansiell stabilitet". Det kan man idag kanske utläsa som bailouts av Wall-Street? Vad har FED eg bidragit med som kan motivera dess existens frågar man sig idag med facit i hand där Greenspan skapat inte bara en utan flera finansiella bublor genom totalt ansvarslöst agerande. FED löser inga proble istället är det de som skapar dom.

Det Jacsson var livrädd för dock att Amerikanarna med en Centralbank riskerade att förlora allt de äger och har och hamna i en skuldfälla omöjlig att ta sig ur det har dock blivit idag en realitet.

Till saken hör att FED varken är Federal eller har några reserver och att detta i realiteten är en privat organisation.

G Edward Griffin - Creature From Jekyll Island A Second Look at the Federal Reserve http://video.google.com/videoplay?docid=6507136891691870450

För dom likt undertecknad som ser ett finansiellt system i värden som måste reformeras, ett system som bara leder till att världens rikedommar i allt högre grad och i allt snabbare takt koncentreras till ett fåtal händer är detta ett forum, som man definitivt kan söka sig till:

http://www.themoneymasters.com/

Här finns dessutom massor med verkligt högkvalitativt material att läsa och ta del av: http://www.themoneymasters.com/order.htm#books

The Money Masters - How Bankers Gained Control of America The Money Masters (Part 1) http://www.youtube.com/watch?v=QlIhhYGujoQ
The Money Masters (Part 2)
http://www.youtube.com/watch?v=NAc4n_DQ33I&feature=related
The Money Masters (Part 3)
http://www.youtube.com/watch?v=xZhKP01uEaE&feature=related
The Money Masters (Part 4) http://www.youtube.com/watch?v=u6EF16LS8H4&feature=related
The Money Masters (Part 5)
http://www.youtube.com/watch?v=xXfLGkTNL-4&feature=related
The Money Masters (Part 6)
http://www.youtube.com/watch?v=r246HYp2kE4&feature=related
The Money Masters (Part 7)
http://www.youtube.com/watch?v=jaXb_lItVTc&feature=related
The Money Masters (Part 8 )
http://www.youtube.com/watch?v=3Dq6r2jkSwo&feature=related
The Money Masters (Part 9)
http://www.youtube.com/watch?v=4HrsOBzknvk&feature=related
The Money Masters (Part 10) http://www.youtube.com/watch?v=7Hk0nmGbs5A&feature=related
The Money Masters (Part 11)
http://www.youtube.com/watch?v=z6tfne9ifPI&feature=related
The Money Masters (Part 12)
http://www.youtube.com/watch?v=jtAGRl2HGDU&feature=related
The Money Masters (Part 13)
http://www.youtube.com/watch?v=IwUjACHexLA&feature=related
The Money Masters (Part 14)
http://www.youtube.com/watch?v=7p4jvxWI4cE&feature=related
The Money Masters (Part 15)
http://www.youtube.com/watch?v=u5nxHkH8lL0&feature=related
The Money Masters (Part 16)
http://www.youtube.com/watch?v=40yTcX7LZZM&feature=related
The Money Masters (Part 17)
http://www.youtube.com/watch?v=ap5eq0ezG-g&feature=related
The Money Masters (Part 18 )
http://www.youtube.com/watch?v=MXZWlupuPSw&feature=related
The Money Masters (Part 19)
http://www.youtube.com/watch?v=ALcI4jeFeG0&feature=related
The Money Masters (Part 20)
http://www.youtube.com/watch?v=sTegmIU0uOc&feature=related
The Money Masters (Part 21)
http://www.youtube.com/watch?v=xLQhLER-z4A&feature=related
The Money Masters (Part 22)
http://www.youtube.com/watch?v=bJ17qQBnkNI&feature=related

Glukossirap farligare än socker

Billig glukossirap framställd från främst majsstärkelse ersätter nu alltmer vanligt socker i både godis och livsmedel

Glukossirap och stärkelsesirap utgörs av glukos som har maximalt GI och maximal blodglukoshöjande effekt

Glukossirap bidrar avsevärt mer än vanligt socker till uppkomst av diabetes och fetma för barn och vuxna

Glukossirap bidrar även avsevärt mer till glykosylering och därmed till ateroskleros och risker för hjärtinfarkt Effektivaste sättet att minska hälsoriskerna är att välja bort godis och livsmedel med glukos i innehållsförteckningen

Effekter av glukossirap: Utbyte av vanligt socker mot glukossirap kan kanske fördubbla den negativa effekten på övervikt, insulinresistens och ateroskleros. Orsaken är ett högre GI och att en större mängd behövs för att ge samma söthet. Effekterna förvärras genom att godis och andra sötsaker tas mellan måltider och därför ger fler insulintoppar.

Förbisett problem: Hälsoriskerna med socker är numera allmänt kända, men skillnaderna mellan glukossirap och vanligt socker har knappast alls belysts. En förklaring kan vara komplexiteten i kedjan livsmedelssötning, handelns utbud, kolhydratkemi, kolhydratmetabolism och biomedicinska effekter av kolhydrater.

En annan orsak kan vara att forskning inom EU vanligen samfinansieras med näringslivet och därför lätt blir okritisk i för näringslivet känsliga frågor.

Barn och etik: Eftersom glukossirap i hög grad finns i godis blir barn och tonåringar särskilt utsatta. Barn till föräldrar med låg utbildning och inkomst drabbas värst. Detta förstärks av att andelen glukossirap är högst i billigt godis.

Marknadsföringen riktar sig ofta till barn med t ex bilder på djur. På hemsidan för Haribo kan man se hur ett ledande godisföretags marknadsstrategi gentemot barn kan se ut i dag.

Frukt och etik: Mindre mängder glukos får vi naturligt främst från frukt men då tillsammans med viktiga antioxidanter och andra vitalämnen. Marknadsföring av godis till vuxna och särskilt kvinnor siktar ofta in sig på att skapa associationer till nyttig frukt med t ex aromtillsatser. Ett exempel är ”Juicy” från Malaco. En klassiker är geléhallon som särskilt Cloetta nu fyller med glukossirap.

Sanering: Handeln har möjligheter att hälsoprofilera sig genom att välja bort livsmedel som innehåller glukossirap. Både butiker och kiosker kan också välja bort de värsta slagen av godis med glukossirap. Kaféer har ofta några få sorter av godis. De kan därför lätt välja bort gelatingodis, kolagodis och toffeegodis med glukossirap. Där godisautomater från t ex Selecta fortfarande finns kvar kan man begära att sirapsgodis tas bort. http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/26402.pdf

På tal om godis. Det gjordes en brittisk undersökning där man kom fram till att azo färgämnen gjorde barn hyperaktiva. Förslag att förbjuda azo inom eu gjordes. Men resultatet blev ett urvattnat direktiv om att varningstext måste finnas om produkten innehåller azo färgämnen. http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/azo/azoindex.htm

azo färgämnen var förbjudna i Sverige innan inträdet i EU. I samband med at vi kom in i EU så tvingades vi dock att ta bort detta förbud. Bryssel och den centraliserade administrationen i EUs är Livsmedels, läkemedelsindustrin och kemiindustrins våta dröm.

Torskbrist bakom algplåga

De besvärliga algblomningarna i Östersjön beror mer på bristen på torsk än på överflöd av gödande ämnen.

Åtminstone sommartid och i centrala Östersjön.

Den litet överraskande slutsatsen dras i en rapport från Fiskeriverket där man jämfört mätdata från 1974 till 2006.

- Vi har mätt temperatur, salthalt, näringshalter, klorofyll, fiskbestånd och sammansättning av algsamhället. Temperatur och närsaltsbelastning påverkar givetvis också systemet, men när det gäller variationer på kort sikt spelar sammansättningen av fiskbestånden störst roll, säger Michele Casini, forskare på Fiskeriverket.

Det här är i sig inga nya eller ens kontroversiella tankar. Sambanden är bevisade och demonstrerade både på land och i sjöar, men det här är första gången man anser sig ha kunnat visa att de stämmer även för ett stort havsområde. Kort beskrivet ser sambandet ut så här: näringsämnena i vattnet göder mikroskopiska växtplankton, växtplankton äts av knappt synliga djurplankton, djurplankton äts av små fiskar som sill, spigg och skarpsill, små fiskar äts av större fiskar som lax och torsk. Det här är ett självreglerande system där utfallet visserligen varierar från år till år men i stort sett är stabilt.

- Men den balansen har satts ur spel genom att man fiskat ner torskbestånden. Torsken har varit det dominerande topprovdjuret i det här systemet och den som därmed reglerat det. Det gör att det i stället blir väldigt mycket skarpsill. Skarpsillens huvudföda är djurplankton, och då djurplankton betas ner finns det utrymme för massutveckling av växtplankton, säger Michele Casini. De giftiga blågrönalger som på senare år lagt sig i grå flytande massor både i badvikar och ute i öppna Östersjön är just växtplankton som fått tillfälle att massföröka sig.

Algblomningar hör till årstidernas gång, men när de blir så intensiva att djurplankton aldrig hinner i kapp med sin betning av växtplankton är det tecken på att systemet är stört. Att skarpsillen dessutom med förtjusning äter torskägg och torskyngel bidrar till att hålla ner torskbeståndet så att det onaturliga tillstånd som rovfisket skapat riskerar att bli mycket långdraget. Det i sin tur beror på att Östersjön är ett ganska artfattigt brackvattensystem som är beroende av ganska få arter.

- Ska vi få färre algblomningar bör vi alltså försöka få tillbaka torsken på skarpsillens bekostnad, säger Michele Casini.

Fiskeriverket arbetar med ett projekt som går ut på att i ett par små områden fiska ner skarpsillsbeståndet så långt det går.

Stämmer de här teorierna ska vi i de här områdena då få fler stora rovfiskar. Det är det som är huvudmålet med försöket eftersom det ökar mängden värdefull fisk, men det bör också ge färre algblomningar.

Om försöken lyckas kommer frågan upp om vi med ett hårt industrifiske av skarpsill ska fiska ner beståndet i hela Östersjön och det är en mycket kontroversiell fråga.

Just nu kommer rapporter om att det utsatta östra torskbeståndet i Östersjön ökar och att de senaste årsklasserna är ganska starka, och det är det torskbeståndet som har betydelse för planktonsammansättningen i Östersjön. Forskarna ser hellre att vi låter det växa till sig och självt ta sin revansch på skarpsillen än att vi ska göra det. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=768582

MON 863

Nu larmar forskare om den genmodifierade majsen MON 863 som nyligen tilläts som livsmedel inom EU.

Den borde borde omedelbart förbjudas! Det hävdar det ansedda franska vetenskapsrådet CRII-GEN, som gjort den enda oberoende analysen av kemikoncernen Monsantos testdata.

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/gentekn/bakslagmons.htm

Forskare kräver stopp för genmajs.

Den genmodifierade majsen MON 863 som nyligen tilläts som livsmedel inom EU borde omedelbart förbjudas.

Det hävdar det ansedda franska vetenskapsrådet CRII-GEN, som gjort den enda oberoende analysen av kemikoncernen Monsantos testdata.

När den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) stämplade Monsantos genmodifierade majs som säker hade experterna enbart granskat Monsantos egna slutsatser av testerna på råttor.

Men för första gången har nu ett oberoende organ gjort en helt självständig analys av de data som ligger till grund för Monsantos ansökan om att få sälja genmajsen i EU.

Idag offentliggörs CRII-GEN:s slutsatser på en presskonferens i Berlin. SvD har som enda nordiska tidning fått ta del av slutsatserna i förväg.

Domen är hård: –Våra fynd är mer än tillräckliga för att begära ett omedelbart förbud mot MON 863 och alla dess hybrider som föda, både för djur och människor, säger professor Gilles-Eric Séralini, ordförande i CRII-GEN:s vetenskapliga råd. CRII-GEN:s forskare har arbetat i över ett års tid med sin självständiga analys av Monsantos grunddata. Här är ett par av fynden:

•Honråttorna som åt genmajsen ökade i vikt och fick signifikant högre halter av socker och fett i blodet. Leverns vikt ökade i förhållande till den allmänna vikt­ökningen och njurarnas funktion försämrades.
•Hanråttorna tappade i vikt, njurarna förminskades och urinens sammansättning förändrades. De unga försöksråttorna utvecklade också njursjukdomar som normalt bara drabbar äldre djur.

–Toxiska produkter som bekämpningsmedel påverkar ofta könen olika, till exempel vid inledningsstadiet till cancersjukdomar. Det går inte, efter så här korta tester, att identifiera en eventuell inledningsfas av någon speciell sjukdom, men vad vi ser är att kroppens avgiftningsorgan reagerar, säger Gilles-Eric Séralini. MON 863 har debatterats livligt i flera år.

2004 valde svenska jordbruksverket, liksom dess motsvarighet i övriga EU-länder, att hemligstämpla över tusen ­sidor av Monsantos ansökan. Myndigheterna ansåg att uppgifterna var affärshemligheter och att det kunde skada Monsanto om de ­offentliggjordes.

Men kritikerna hävdade att myndigheterna därmed gjorde det omöjligt att granska Monsantos egna slutsatser.

År 2005 lyckades Greenpeace få ut de hemligstämplade dokumenten efter att ha vunnit över Monsanto i en tysk domstol. Greenpeace lät då CRII-GEN göra en oberoende utredning av alla data. –Det är ett systemfel när det ansökande företaget självt får stå för forskningen, och det inte finns någon oberoende granskning av deras forskningsresultat, säger Cathleen McCaughey, talesperson i GMO-frågor vid Greenpeace Nordic.

Sverige röstar sedan flera år tillbaka aldrig nej i GMO-omröstningar i EU. Regeringen vill dessutom förhindra andra länder att säga nej till Monsantos majs. Den 18 december 2006 var Sverige ett av fyra EU-länder som röstade emot att Österrike skulle ha rätt att inrätta ett enskilt förbud mot import av genmajsen.

Den 21 februari i år röstade ­endast tre av 27 länder, däribland Sverige, nej till att låta Ungern införa samma slags importstopp. –Vi kan inte i den gemensamma marknaden ha den här typen av förbud. Det förhindrar han­delsutbyte och skulle äventyra hela jordbrukspolitiken, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson. Både Ungern och Österrike fick igenom sina förbud, men ­Naturskyddsföreningen anser att Sverige genom sitt ställnings­tagande försöker kortsluta försiktighetsprincipen, en grundpelare i miljöskyddet.

Eskil Erlandsson anser att försiktighetsprincipen har fått råda, och att de eventuella riskerna ­redan har prövats noggrant av EU. Regeringen gav nyligen Jordbruksverket och Naturvårdsverket i uppdrag att granska de möjligheter och risker som finns ­gällande användandet av GMO. Utredningen, som blir klar i höst, ska vara vägledande för Sveriges framtida ställningstagande i GMO-frågor. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1070839.svd

Är det bra om det inte är bevisat skadligt?

Är det inte fantastiskt att ett medel som inte är bevisat skadligt skall kunna säljas enligt våra myndigheter? jag som kunsument vill bara ha mat som är bevisat BRA för mig att äta.

"Innebär detta att aspartam är farligt? Nej, men det innebär, enligt Erik Millstone, att det finns en osäkerhet som är så stor att medlet aldrig skulle ha godkänts om man utgått ifrån vad som är bäst för konsumenten."

http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/tillsatser/aspartam/aspefsa.htm Konsumentens bästa glöms bort - Aspartam

I fredags meddelade EU:s livsmedelsmyndighet EFSA att sötningsmedlet aspartam är ofarligt och underkände därmed den i särklass största studie som gjorts. Beskedet är ett bra exempel på hur tveksamheter aldrig tolkas till konsumentens fördel. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_317788.svd

Köttskolan

Jag har den mycket stora förmånen att ha hittat en lokal kött producent i närheten av där jag bor. Han har dessutom nu sedan en tid även tillstånd att slakta själv.

Han har INGA tjurar. Ungtjurar har man tydligen för att de växer snabbare med köttets kvalite blir betydligt sämre.

Man skall veta det att nästan allt kött vi idag köper i butik är ca 1 åriga tjurar som drivit upp på spannmål. Köttet får max sedan ligga en dag för mörning (et skämt) innan det hamnar på butikshyllorna. Naturligtvis transporteras dessutom dessa djur runt sverige inna slakt och sedan efter slakt skeppas köttet ut till butik.

Nu köper jag altså köttet lokalt, djuren betar ute året om och de är tre år innan de slaktas. Det är nåstan bara kor/kvigor nogra enstaka stutar (inga ungtjurar) och korna har dessutom fått träffa tjur minst en gång. Slakten sker lokalt har fått hängmöra i ca 14 dagar och köttet smakar rent himmelskt.

Kött av den här typen har helt rätt sammansättning ex mellan de för oss människor viktiga omega3/och de för oss mindre bra omega6 fetterna. Så näringsmässigt blir detta kött någonting helt annat än om djuren bara fått spannmål. Då har man övervägande skadligt omega6 istället. http://www.gronagardar.se/

Ingemar Zachrisson vill också framhålla att kött som kommer från gräsmarker sparar energi. För att producera ett kilo kött på sådana marker går det åt ungefär lika mycket energi som att odla ett kilo bönor. Det går åt fem till åtta gånger mer energi att producera kött med hjälp av kraftfoder. http://www.ekolantbruk.net/tidningen/artiklar/pdf/2005/505omega3.pdf

Dimmridåer och kappvändare

Kom ihåg att Elisabet Rothenberg, ordförande i DRF är en av de två Dietister som för några år sedan anmälde Läkaren Annika Dahlberg som då verkade på Njurunda vårdcentral i Sundsvall.

Resultatet av anmälan var att Dahlkvist tvingades lämna sitt arbete som distriktsläkare på denna vårdcentral och att hon sedan under flera år riskerade att få sin läkarlegitimation indragen.

Allt därför att Dahlkvist rekomenderat patienter ett intag av lite kolhydrater och mer mättade fetter.

Socialstyrelsen beslåt för några månader sedan att helt fria Dahlkvist och nu ytterigare månader senare så går altså en av anmälarna tillika ordföranden i dietisetnas förbund ut med nedanstående meddelande.

Min fråga hur kan man övh taget kunna lita på Dietister när de representerras av en sådan flagrant inkompetens och styrs av en sådan kappvändare?

Pressmeddelande 2008-07-17 Länk till artikel i The New England Journal of Medicine - pdf-fil

Ny koststudie: Fler dietister behövs för att möta överviktigas individuella behov Nyligen publicerades en stor och välgjord studie i New England Journal of Medicin* som pekar mot att mer individuellt utformade kostråd är nödvändigt för att nå effekt i behandling av övervikt och fetma. ”Jag är inte förvånad över författarnas slutsats” säger Elisabet Rothenberg, ordförande i Dietisternas Riksförbund.”För långsiktig framgång när det gäller att gå ner och bibehålla en lägre vikt är det viktigt att matvanorna fungerar socialt och att man inte tröttnar, man måste också ha mycket stöd av någon som kan nutrition”. I studien jämförs tre olika koster med något olika fördelning av fett, protein och kolhydrat. De koster som visade bäst resultat på viktnedgång, blodfetter och fastenivåer av insulin var Medelhavskosten och en kost med relativt sett mer fett och mindre kolhydrat. Alla tre grupperna fick träffa dietist regelbundet under studien. Dietisternas Riksförbund (DRF) välkomnar studiens resultat och konstaterar att för att erbjuda feta personer professionell nutritionsbehandling som utgår från individuella behov behövs mer nutritionskompetens inom hälso- och sjukvården.

http://www.drf.nu/pressrelease/17.7.08.html

Tydligare jävsregler gör det svårt att hitta experter

Visar tydligt hur illa det är ställt. Det kan bli svårt att hitta experter att lita på i framtiden. Alla kostprofessorer är uppbundna till livsmedelsindustrin, med statens goda minne.

Staten har uppmuntrat till samarbete mellan universiteten och industrin, för att spara skattepengar, och för att industrins intressen ska bli tillgodosedda med forskning. '

Den rika konstmatsindustrin har naturligtvis sett till att detta gynnar deras produkter.

"Nya jävsregler för externa forskare Sju myndigheter skärper nu kraven på forskare som ingår i expertgrupper. Tydligare jävsregler kan göra det svårt att hitta lämpliga experter i framtiden. Sju myndigheter har formulerat gemensamma regler för hur de ska bedöma jäv och olika bindningar när externa forskare anlitas i arbetsgrupper.

Experterna får inte ha några bindningar som kan påverka arbetet hos myndigheterna. - Vi kommer att säga nej till fler experter i framtiden, säger Göran Anér, som är chefsjurist på Livsmedelsverket. DN kunde i våras avslöja att flera experter i Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets expertgrupper för kostråd hade kopplingar till livsmedelsindustrin. Socialstyrelsen stoppade omgående den grupp som utreder nya kostråd för diabetiker. Livsmedelsverkets generaldirektör erkände att man hade "brustit i granskningen av jävsdeklarationerna". En av deras kostexperter har sedan hoppat av sitt uppdrag.

Nu har sju myndigheter listat "typsituationer" för när en ny expert bör granskas. Det kan handla om en forskare som har styrelseuppdrag, andra anställningar, företagsfinansierad professur, konsultuppdrag eller är medlem i ett vetenskapligt råd. - Nu ställer vi detaljerade frågor om till exempel anställningar i vår jävsdeklaration. Tidigare har det varit upp till forskaren att avgöra om det är intressant för myndigheten att känna till ett uppdrag. Därför har vi saknat en del kunskaper om våra experter, säger Nils Blom, som är chefsjurist på Socialstyrelsen.

Hos Livsmedelsverket ska varje jävsdeklaration granskas av minst tre personer. Deklarationerna ska sedan finnas tillgängliga på verkets hemsida. - Tidigare har forskaren lämnat in sina papper och så har det rullat på, säger Göran Anér. Han vill inte svara på frågan om den tidigare bristen på tydliga jävsregler kan ha påverkat myndighetens arbete. - Nej, den frågan är för hypotetisk, säger han. Förutom Socialstyrelsen omfattas även Livsmedelsverket, Folkhälsoinstitutet, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering,

Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsförmånsnämnden av de nya jävsreglerna. Några garantier för att nya jävssituationer inte ska uppstå vill ingen ge. - Nej, det kan man aldrig garantera. Men nu har vi gjort vad vi kan, säger Göran Anér. Sju myndigheter skärper nu kraven på forskare som ingår i expertgrupper. Tydligare jävsregler kan göra det svårt att hitta lämpliga experter i framtiden. "

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=795742

Kunskap är makt?

Vi talar ofta om den nya kunskapsskolan. Trots kunskap och fakta så saknas det dock tydligen bland de som gått igenom vårt skolsystem så långt det bara går och tom fortsätter med egen forskning något så grundläggande som kritiskt tänkande.

Skrämmande att människan är ett sådant flockdjur och att vi kan mot bättre vetande fås att agera tvärt emot det som eg är rätt. kanske det faktum att om man förfäktar "fel saker" ex mot teser driva av nuvarande etablisemang och proffessorer minskar möjligheten till karriär och fina utnämningar? Cencur kallas detta i dagligt tal och tro inte att forskarväelden idag inte är styrd av krafter som eg inte alls har vår hälsa som prio ett. I värsta fall utbildas vi i "kunskaps skolan" till ryggladslösa ja sägare och opportunister? vad behöver vi i så fall då kunskapen till alls?


"Jag bläddrade i juninumret av Medicinsk Access. Där finns en artikel med ovanstående rubrik. Det är från ett kardiologmöte i Malmö i våras. Det handlar om att behandla hjärtkärlsjukdom med nya dyra antiinflammatoriska mediciner, och vaccination.

"Alla" läkare vet att kärlsjukdom är inflammatoriskt orsakad.

"Alla" läkare vet att högt blodsocker och högt insulin är inflammationsframkallande.

"Alla" läkare vet att alla kolhydrater höjer blodsockret.

"Alla" läkare vet att nästan alla hjärtinfarktpatienter har en störning i sockeromsättningen.

Ändå är det nästan inga läkare som undersöker resultatet på hjärtsjukligheten av kolhydratrestriktion. Jörgen Vesti Nielsen är ett lysande undatag.

Detta beror på att det inte finns några ekonomiska incitament i kolhydratrestriktion. Däremot finns det mycket pengar från läkemedelsindustrin till att forska på nya mediciner. Dessutom är det kontroversiellt med kolhydratrestriktion. Se bara på den inflammerade debatt som uppkommit av mina utspel i frågan. Patienternas hälsa är det ingen som orkar och vågar bry sig om."
http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/

In the world of medicine, "key opinion leader" is the somewhat Orwellian term used to describe the senior doctors who help drug companies sell drugs.

These influential doctors are engaged by industry to advise on marketing and help boost sales of new medicines. Across all specialties, in hospitals and universities everywhere, many leading specialists are being paid generous fees to peddle influence on behalf of the world’s biggest drug companies.

Kimberly Elliott, who was a drug company sales representative for almost two decades in the United States, puts it directly. "Key opinion leaders were salespeople for us, and we would routinely measure the return on our investment, by tracking prescriptions before and after their presentations," she said. "If that speaker didn’t make the impact the company was looking for, then you wouldn’t invite them back." http://www.bmj.com/cgi/content/short/336/7658/1402

Annika - i sanning en hjälte

Historien om Annika Dahlqvist är eg skrämmande men samtidigt oerhört uppmuntrande. Som läkare och arbetandes på Njurunda vårdcentral i Sundsvall insåg hon för några år sedan att de råd vi får om det man vi skall äta inte var förenliga med fakta. Istället började hon att ge sina patienter rådet att äta betydligt mer fett (ffa mättade fetter) och dra ned på kolhydraterna. Bla "skrev hon ut" denna medicin till diabetes 2 patienter. För detta blev hon anmäld till socialstyrelsen av två dietiser varav en av dessa vad Dietisetnas nuvarande ordförande. Resultaten blev att Annika fickm lämna sin tjänst och ännu till denna dag arbetar hon deltid som staffettläkare. Nyligen och några år efter det att anälan gjordes har social styrelsen nu hävt anmälan och den risk som Annika levt med under många år, att hon skulle förlora sin läkar legitimation är med detta borta. Annika har under alla dessa år fortsatt dock att helt ideelt sprida kunskapen om Low Carb High Fat dieten utan att förtröttas. Nu börjar vinden att vända och i nästan varje nummer av läkartidningen depatteras detta ämne som tidigare het tystas ned. Vad har häntmed dietisetnas orförande? Hon sitter kvar, naturligtvis och försöker lägga dimridper och backa in i framtiden.

"Fram till en bit in på 1900-talet fanns inte de moderna folksjukdomarna. Sedan kom livsmedelsindustrins invasion i folkhushållet.

De första och största produkterna var margarinerna och omega-6-oljorna (majsolja, solrosolja, tistelolja etc), sen kom alla tillsatserna för färg, konsistens, smak, och konstmat som sojaprodukter mm.

Från 30-talet och framåt kom sjukdomarna, som hjärtinfarkt och diabetes typ-2. Reumatism, astma och allergier har accelererat. Fibromyalgi och utbrändhetssjukdomar har tillkommit, liksom beteendestörningar hos barnen.

Övervikt har exploderat. Man beskyller bristande fysisk aktivitet för övervikten, men överklassen, som inte gjorde någon kroppsaktivitet i onödan förr, led ändå inte av övervikt och alla ”vällevnadssjukdomar”.

De som har ett kroppsarbete idag har lika stor frekvens av övervikt och sjukdomar, som de med mindre fysisk aktivitet. Hälften av hjärtinfarktpatienterna är slanka, hälften har normala eller låga kolesterolvärden, och många har varit fysiskt aktiva. Men praktiskt taget alla infarktpatienter har insulinresistens.

Det är alltså troligen något i industrimaten som gör oss insulinresistenta. Inte det naturliga fettet, för det har vi ätit under hela vår tidigare historia. Vi som äter LCHF (Low Calory High Fat) har i stor utsträckning blivit friska från dessa folksjukdomar. Det är därför rimligt att anta att någon eller några av livsmedelsindustrins produktgrupper orsakar och förvärrar sjukdomarna.

Praktiskt taget all forskning om sambandet mellan kost och hälsa initieras och bekostas idag av livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin, vars lobbyorganisationer, som SNF (Swedish Nutrition Foundation) och ILSI (International Life Sciences Institute) infiltrerar varje por i det officiella kostetablissemanget. Livsmedelsindustrin har inget som helst intresse av folkhälsan, dess enda intresse är vinstmaximering.

Självklart använder de, med etablissemangets goda minne, hälsopåståenden i sin reklam. Det skulle därför behövas en skattefinansierad industrioberoende forskning avseende sambandet mellan kost och hälsa.

Ett urval av etablissemanget, som är representerade i Kungliga Vetenskapsakademin, har skrivit en debattartikel i Göteborgsposten. De tycks emellertid inte i första hand åsyfta en industriobunden forskning utan verkar snarare sträva efter att staten ska hjälpa till med ytterligare vinstmaximering för livsmedelsindustrin.

Tills vi vet mera om vilka livsmedelsindustriprodukter som är farliga bör vi äta mat som är tillagad av rena naturliga råvaror utan tillsatser, med mindre av raffinerade kolhydrater och omega-6-fetter, och utan margariner, och i stället mera naturligt fett = LCHF." http://blogg.passagen.se/dahlqvistannika/

Gör precis tvärt om - då blir du frisk!

Dietister och livsmedelsverket skall man inte lyssna på. Mycket intressanta resultat från världens hitintills mest omfattande studie av hur olika typer av mat påverkar vår hälsa och vikt.

De i referens gruppen som under två år åt mest mättat fett och som aldrig räknade kalorier var de som gick ner mest i vikt. Sämst resultat fick de som åt enligt de rekommendationer Svenska livsmedelsverkat ger.

Då skall man dessutom komma ihåg att bara för lite drykt ett år sedan Livsmedelsverket önskade få tillstånd att sänka rekommendationen av intag av fett från tidigare max ca en tredjedel av kostintaget till ännu mindre. Nu visar altså ytterligare en undersökning att ju mer fett man äter desto bättre mår man och desto mer går man ner i vikt. http://www.kostdoktorn.se/?p=611#more-611

Har du blivit dummare lille vän?

Man skall ha klart för sig att livsmedels industrin har som övergripaqnde mål att ta död på oss alla eller snarare se till så att vi blir så sjuka som möjligt så att vi blir helt beroende av läkemendel.

Läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin är banditer av värsta sort. Man set hur illa ställt ex när man kollar hur kemi, läkemedels och livsmedelsindustrin tagit fram medlet Aspartan. Aspartan tog ursprungligen fram som ett cellgift som läkemedels industrin föersökte pracka på oss konsumenter.

Medlet fungerade inte bra men då insåg kemiindustrin att medlet fungerade aldeles förträffligt som ett insekts bekämpningsmedel. Så man gjorde mängder av produkter för just detta ändamål för att bekämpa insekter vilket var framgångsrikt.

Då insåg livsmedels industrin att medlet faktiskt var sött så man började så smått att använda aspartan som sötningsmedel i livsmedels industrin. Idag används aspartan som alternativ till socker i i stort sett alla sk light produkter. Fördelen är dess mycket låga kostand ca 10% bara jmf med vanligt socker. Mycket aspartan finns dessutom i mycket av det smågodis vi ger våra barn. Dvs en lördagskväll med läsk och smågodis till våra barn innebär i reraliteten att vi punpar våra ungar fulla av cellgift/insektsbekämpningsmedel.

Idag finns ex en läsk som heter FUN light som är ett ypperligt bekämpningmedel mot insekter och myror. Har du problem med myror så köp FUN light och häll över de områden du vill myrsanera och myrorna kommer att försvinna direkt.

Varför ställer vi inte alla de proffessorer industri ledare som är ansvariga för att i realiteten göra oss sjuka inför krigsrätt och skjuter dom direkt? Behövs ingen rättegång utan vi startar helt enkelt en revolution stormar dessa kemi/Livsmedels//läkemedelsbolag och river ner dom en gång för alla?

Köp närodlat av odlare/uppfödare du vet är seriösa där djuren levt ett gott naturligt liv och slaktas på plats. Köp ALDRIG halvfabrikat av någon sort ocm du vill behålla din egen och din familjs hälsa och leva ett friskt liv.

Aspartam är förbjudet i Japan. Där föredrar man Stevia - vilket är förbjudet i västländerna.... http://sv.wikipedia.org/wiki/Stevia

Coca Cola + Stevia = http://www.nyfikenvital.org/?q=node/2157

Senaste jul gav jag "Den hemlige kocken" i julklapp till släkt och vänner. http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9170373159

Där kan man bla läsa att livsmedelsindustrins drivkraft för lightprodukter är att dessa kostar mindre att producera och att man kan ta ut ett högre pris jmf med traditionella livsmedel.

Just nu körs denna kampanj aggresivt för FUN Light i bla TV. FUN Light är altså baserat på Aspartam och trots att de finns i mängder av olika smaker som ex Lime, Svarta Vinbär etc etc så finns INGEN frukt i dessa drycker. Det är bara articifiella kemiska smakämnen. Otroligt att ett sådant medel får marknadsföras och säljas i vårt land.
http://www.funlight.se/


Aspartame, MSG, Dumbing Down Society
http://www.youtube.com/watch?v=S8kgJfw699E&feature=related

http://www.russellblaylockmd.com/ http://www.whale.to/v/Aspartame_Truth.pdf

Excitotoxins: The Taste That Kills http://www.amazon.com/gp/product/0929173252/ref=cm_cr_pr_product_top

Health and Nutrition Secrets (Paperback)
http://www.amazon.com/Health-Nutrition-Secrets-Russell-Blaylock/dp/0929173481/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1216364887&sr=1-1

Någon som kommer ihåg Socialstyrelsens kampanj "..ät 6-8 brödskivor om dagen?" I ljuset av nedanstående vad håller denna myndighet eg på med?

Snabba kolhydrater skadar hjärtat Blekinge 2008-03-22
Kost med för mycket snabba kolhydrater ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, enligt en sammanställning av 37 koststudier. Den australiska sammanställningen, som publiceras i det senaste numret av The American Journal of Clinical Nutrition, visar att kost med ett högt glykemiskt index (GI) ökar risken för hjärt-och kärlsjukdomar med 40 procent. Dessutom finns ett samband mellan högt GI-värde och cancer i bröst och ändtarm. GI-värdet ökar i en kost som baseras på snabba kolhydrater. – Det är en välgjord studie där man jämfört många fall under lång tid. Resultatet understryker betydelsen av att äta bra kolhydrater, och ligger på så vis i linje med den kunskap vi har, säger Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, till Svenska Dagbladet. Sedan tidigare är det känt att ett högt intag av snabba kolhydrater ökar risken för diabetes. Snabba kolhydrater finns bland annat i pasta, potatis, kakor och vitt bröd. Socialstyrelsen har på senare tid öppnat dörren för läkare som vill råda sina patienter att dra ner på kolhydraterna och i stället äta mer fett.
http://www.blt.se/nyheter/blekinge/snabba-kolhydrater-skadar-hjartat-(544994).gm

Infotainment

Ju mer man vet om något ju mer förvånad om hur fel information om ämnet som kommer ut till allmänheten. Det är en reflektion som många som ex blivit citerade, intervjuvade eller bara läser i tidningen eller ser på TV om något som de känner väl till gör.

Allt i dagens media och informations samhälle måste vara enkelt, slagkraftigt och ffa lätttuggat. Inga svåra ord för då kan det bli jobbigt. Tanken att människor skall kunna stimuleras till ytterligare kunskap och insikt genopm att försöka tillägna sig texter som till delar kanske ligger någon nivå höghre än vad man är van vild är lika främmande idag som den var en av grundbultarna och en naturlig del i det historiska projekt som i dagligt tal kallas folkbildningen.

Finns det eg en tanke med att låta nyheter bli till underhållning och snuttifierad så till den milda grad att det blir omöjligt för människor att bilda sig en verklig bild av helheten och vad som verkligen pågår?

Skolan är ett bra exempel. Visst skolminister Björklund har åkt på rejält med däng i debatten med sina utfall om skolans nivå i dag men visst är det beklämmande att se hur ett gäng topp pedagoger som tog sig an klass 9A i en Malmö skola på bara en termin kunde höja elevernas resultat så anmärkningsvärt att de tom blev bästa klass i landet i matte och bland de tre bästa i svenska?

En mycket intressant personlighet från skolans värld är John Taylor Gatto som under många år arbetade som lärare i public schools i New York. Han nådde anmärkningsvärda resultat. Nedan är en sammanstälning jag gjort av en videopresentation (se länk nedan) där denne man reflekterar över vad det är som gör att USAs verkliga topp elit skolor når anmärkningsvärda resultat. Vad är det eliterna lär sina barn eg?

"In total there are 18-20 elite boarding schools in the USA. In the 2000 president elections 4 of the 6 finalist went to one or the other of these private schools. These schools graduate only 1000 students a year.

Quite a significant feat considering the US in total has in excess of some 350 million people. What do these schools teach as supposed to what public schools teach in order to be able to achieve these types of results?

14 themes common to what is thought in these private schools:

1. No student graduates without the knowledge of “human nature”.
a. History
b. Theology
c. Literature
d. Philosophy
e. Law

2. Every graduate have a strong experience with the “active literacy”. Only secret here is learning by doing and being allowed to practice, practice and practice.
a. Art of writing well
b. Art of speaking well

3. Insight in to the mayor institutional forms including insight to the ideas that drives them
a. Courts
b. Corporations
c. Military
(Worth noting here is the idea developed in German Prussia some 250 years ago that any given countries military should consist of in between 1-1.5% of the adult male population. Ask yourself why and contrast this then to the very same principal that any country’s average prison population always seems to be in the range of 1-1.5% of its total population).

4. Repeated exercises in the forms of good manners and politeness
(Contrast this with the lack of such emphasis in an average American public school)

5. Independent work

6. Energetic physical sports
a. Acquiring a commanding physical presence
b. Practice of handling pain
c. Dealing with emergencies

7. Complete theory of access to any one place or person he or she wants or needs

8. Responsibility
a. Always to grab for responsibility and always to deliver more than what is asked for

9. Personal code of standards
a. Production
b. Morality
c. Behavior

10. Familiarity with the master creations of (to be at ease with the arts as these are the only way to transcend the animal material of our lives to get in touch with the bigger you)
a. Music
b. Poetry
c. Literacy
d. Painting
e. Dance
f. Architecture
g. Drama

11. Power of accurate observation and recording
a. Is used to be an axiom amongst the British upper class that if you couldn’t draw what you saw with your eye you in fact where in fact not seeing what was there. Drawing was as such then seen not as a pastime or in order to entertain but as a way to sharpen perception.

12. Ability to deal with challenges of any sort (different for different people)
a. Painfully shy makes presentations
b. Cowards are thought to stand back up again

13. Habit of caution in reasoning to conclusion

14. Constant development and testing of judgment
a. Make judgment
b. Discriminate value
c. Follow up on prediction

John Taylor Gatto - 01 The Elite Private Boarding Schools
http://www.youtube.com/watch?v=11g9Tnmvo3Q&feature=related

Skolan är en vanebildningsmaskin
John T Gatto fokuserar på samhällsteoretiker som verkade i samklang med finans- och industrimagnater från mitten av 1800-talet och framåt. De ansåg att en fortsatt utveckling av en kompetent och frisinnad befolkning till varje pris måste stoppas.
Makten skulle i stället vara koncentrerad till ett utvalt fåtal för att skapa en perfekt stat, Utopia. Resten av befolkningen måste inaktiveras och nöja sig med materiell välfärd skapad av massproduktion och masskonsumtion i kontrollerade former. Det främsta verktyget för att åstadkomma detta skulle vara den obligatoriska skolan.
http://www.johntaylorgatto.com/
http://www.slutaskolan.nu/

Kanske en lämplig julklapp?
Klass 9A
http://cdon.se/film/klass_9a_(4_disc)-970852


Avslutningsvis. Dagens skval musik radio, en ledtråd ?

" Det finns många dokument som visar på Hitlers inställning till andra länders befolkning och vilken plats dessa skall ha i det av tyskarna nyordnade Europa. Från Hitlers bordssamtal i führerhögkvarteret den 11 april 1942.

Här får det inte komma någon lärare och plötsligt proklamera skoltvång för de underkuvade folken. Läs- och skrivkunnigheten hos ryssar, ukrainare, kirgiser etc kan bara vara oss till skada. Det kunde göra det möjligt för något läshuvud att plugga in vissa historiekunskaper och därmed råka in på politiska resonemang som på ett eller annat sätt måste bli riktade mot oss. Det är mycket bättre att i varje by sätta upp en radiohögtalare som kan meddela nyheter och förse folket med underhållning än att ge det tillfälle att på egen hand inhämta politiska , vetenskapliga och andra kunskaper. Det kan inte heller komma ifråga att i radio berätta för de underkuvade folken sådant som tillhör deras historia; istället måste radion förmedla musik och återigen musik. Ty musik befordrar arbetsglädje."
http://www.sub.su.se/national/kfori10.htm