fredag 15 maj 2009

Coal Supply May Be Vastly Overestimated

Här en artikel som pekar på det faktum att allt mer indikerar att världens kol reserver inte alls är lika stora som tidigare sagts. En av orsakerna är att man bekvämt nog "glömt" att skilja på enkla att utvinna reserver av kol från reserver av kol som i realiteten inte alls eg är utvinningsbara. Tar man istyället en sådan hänsyn så är dagens reservskattingar av tillgänglikt kol i realiteten ca 4 ggr midre än beräknat.

Med dessa nya hänsynstaganden i beräkningen så tyder det mesta på att världens kolutvinning kommer att hamna i en platå med början av ca 2025, dvs om knappt 15 år, fär att sedan efter en tid påbörja en produktions nedgång.

Detta är allvarligt då idag världens totala el produktion genereras till 50% mha just stenkol . En vision är ju att världen skall klara av att minska sitt oljeberoende genom att låta all olje baserad transport (ex tung lastbil och flyg) i framtiden skall kunna iställer ske mha av elfordon. Samtidigt så beräknas behovet av el att öka givet att nya länder och fler människor utvecklas ekonomiskt med i snitt ca 2,6 procent per år, eller nästan en dubblering av el behovet på lite mer än 20 år.

Att vi i Sverige har en fullständigt unik möjlighet att producera el med vår fantastiska, miljövänliga och förnyelsebara vattenkraft (ca 45% av all el)och vår redan sedan tidigare utbyggda kärnkraft (ca 45% även här) är dock en rejäl möjlighet för oss. Redan idag producerar sverige ett el överskott och vi exporterar mer än vad vi importerar. Ett överskott som kommer att öka ännu mer framöver så att vi antagligen utan ytterligare ny kapacitet faktiskt kan konvertera all oljebaserad privat transport från olja till el inom ramarna för vad vi redan har och utan krav på nybyggnation. Att vissa kärnkraftverk kan komma att behöva moderniseras och ersättas i en framtid är dock en annan femma.

Reglerna för lokal decentrerad el produktion börjar nu så sakteliga ändras för att möjliggöra detta. Men med en rejäl satsning där alla hus, på kommerciella såväl som privata fastigheter, skulle ha solceller kan dessa förhållanden ytterligare förbättras. Tänk dig vad ett system där en husägare tom skulle kunna få lönsamhet i att producera och sälja sin el skulle kunna göra för privata entreprenurer, företagande, sysselsättning och teknikutveckling.

Regeringen satsar nu 150 miljoner på subventioner och bidrag för de villaägare som önskar sätta upp solceller. Här borde man istället kunna satsa miljarder för att sparka igång en ny svensk framtidsindustri. Istället för ROT avdrag för att bygga om kök och annat inproduktivt borde denna typ av energi investeringar prioriteras för att skapa reala resurser till vår gemensamma ekonomi vi alla kan ha nytta av i framtiden.

Coal Supply May Be Vastly Overestimated
http://dsc.discovery.com/news/2009/05/11/peak-coal-energy.html

7 signs the fossil fuel party is over
http://dsc.discovery.com/earth/slideshows/peak-oil.html

Ang konverteringen till el från oljebaserade transporter
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/angh-konverteringen-fran-el-istallet.html

Kinas energi politik och svenska el priser
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/kinas-energi-politik-och-svenska.html

Jeffrey Brown oil price average $100 end of 2009
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/jeffrey-brown-average-oil-price-for.html

Inga kommentarer: