fredag 15 maj 2009

Peak oil havens räddning?

I tidigare inlägg om lax fiske odling och utmaningarna relaterat till detta refererades till ett Citat enligt nedan taget från en Bloomberg artikel:

"Aquaculture, or growing fish in enclosed ponds or cages in the sea, expanded 8.7 percent annually from 1970 to 2006 and now accounts for almost half of world’s seafood production, a 2008 United Nations report shows. By contrast, commercial fisheries may be exhausted in less than three decades, the World Wildlife Fund estimates, boosting demand for caged Norwegian salmon, Chinese carp, Vietnamese Tilapia and Thai shrimp."

Här förutsägs altså att fiskenäringen om ca 30 år kommer att upphöra som näring helt enkelt pga att om man fortsätter att fiska i den omfattning och på dett sätt som görs idag kommer fisken att ta slut. I sanning en dyster förutsägelse.

Man kan då fundera över inte minst hur peak oil kan komma att påverka denna näring framöver.

Som vi sett i analyser av Jeffrey BrownS sk Export Land Model kommer dagens fem största olje exportörer, som idag exporterar 50% av all olja, att ca 2031 i princip upphöra med olje export och redan ca 2020 dvs redan om ca 10 kommer deras export att ha minskat med ca 50% från dagens volymer. Exporten här är definierad som sk net oil export dvs landets inhemska olje prduktion minus landets inhemska olje konsumtion = landets net oil export.

I takt med att dels inhemska oljeproduktionen minskar samtidigt som landets inhemska olje konsumtion ökar ger detta dessa dramatiska effekter på netto olje exporten. Man bör komma ihåg att idag nästa uteslutande alla världens olje producenter av rang består av länder där antingen dels olje produktionen nu krymper dramatiskt eller har ung egen befolning och kraftigt växande egna inhemska ekonomier med därtill följande kraftigt ökad inhemsk olje konsumtion eller som är fallet i vissa länder, bägge dessa förutsättningar.

Givet att fiskeindustrin är höggradeligen olje/disel beroende och att alla fiske fartyg drivs med fossila bränslen kan man fråga sig hur denna industri kan komma att påverkas i en framtid med allt sämre tillgång på energi och allt dyrare energi?

Kanske blir paradoxen här att Peak Oil kommer att rädda havens fiskbestånd helt enkelt genom att människan redan om ca ett decennium inte på samma sätt kommer att kunna ha tillgång till haven så som är fallet idag?

Ett land som idag dels kraftigt kommer att påverkas av peak oil men dessutom samtidigt av ev brist på drivmedel för sin kommerciella fiskeflotta är länder som Norge, England, Portugal, Spanien och Island.

Röd flagg för EUs energibehov
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/04/rod-flagg-for-eus-energibehov.html

I ljuset av detta är det kanske inte så underligt att regeringspartiet i världens idag tredje största olje exportör presenterar ett förslag som detta:

Norsk krav på bensinstopp 2015
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/03/norskt-krav-pa-bensinstopp-2015.html

Med snabbt minskande framtida intäkter från olje export i kombination med allt ökande kostnader för fiskenäringen kommer kanske ffa Norge och England att drabbas. Hur Island skall klara sin till 95% av fiske beroende ekonomi står skrivet i stjärnorna.

Kanske vi människor istället måste koncentrera oss på att bygga upp lokal, decentrerad framtida kött produktion såväl som fiskodling samt till delar även ett småskaligt kustnära fiske?

En möjlighet i så fall att framtida generationer igen kan få uppleva att sillen - går till?
http://www.vastsverige.com/templates/article____9589.aspx

Nicklas mat - Fina fisken
http://svtplay.se/t/102788/niklas_mat

Inga kommentarer: