tisdag 3 februari 2009

Ställ KRAV

KRAV har faktiskt slaktregler ( till skillnad mot de EU-ekologiska reglerna). Inte så långtgående att man kräver att alla köttuppfödare måste ha egna slakterier vilket ju vore detsamma som att omöjliggöra KRAV köttproduktion direkt.

KRAVs regler begränsar användningen av spannmål i uppfödningen men totalförbjuder det inte.
KRAV tillåter inga GMO-inblandningar i foder eller utsäden. Så långt det går vill säga . Om jag minns rätt (bör kollas) så anser EU att gränsen för GMO-frihet ligger på typ 0,5%-ig inblandning. Dvs att kräva att 0% verkligen är noll är orealistiskt eftersom ”nedsmutsningen” har så många vägar att det inte går att skydda sig från den. Hur allvarligt detta är vet ingen idag och är väl olika allvarligt beroende på produkt.

Ekologiska Lantbrukarnas främste kunskapare på GMO heter Peter Einarsson och kan nås på peter.einarsson@ekolantbruk.se för den som vill ha mer information om detta.

KRAV reglerna säger inget om att köttet måste hängmöras etc eller att en KRAV morot inte får vara krokig eller rutten.

KRAV kan till delar sägas kompromissa en del med en tänkt ideal uppfödning/odling eftersom dagens verksamheter inte lever och verkar i ett vaccum.

Tanken har dock varit att reglerna allteftersom omvärldens jordbruk blir bättre skall möjliggöra att man dra åt tumskruvarna efterhand. Hur det blir med det nu när EU är den instans som sätter ramarna får vi väl se.

Vi har idag totalt bara har 23 småskaliga slakterier i Sverige och 7000 i Tyskland, 5000 i Österrike osv. Den historiska orsaken till detta ligger antagligen i hög grad på att vi på 30-talet hade en mycket lyckosam och stark producentkooperativ samverkan på bl a slakten i vårt land som slog undan benen för den mängd bygdeslakterier som fanns dessförinnan.

Då var det bra för bönderna men ju mer centraliserad slakten blev dessto mer kontraproduktiv blev den. Det mesta av den svenska matkulturen försvann ju samtidigt hand i hand med att småjordbruken med en diversifierad produktion försvann, som med en utvecklad självhushållning (lanthushållsskolor) bevarade konsten att ta hand om råvarorna.

Livsmedelsverket har haft speciella pengar för att främja småskalig slakt, resultat av aktiva riksdagsmäns arbete motsvarande 9 msek per år. Man hade tidigare två anställda för dessa ändamål och drev dessa frågor tillsammans med Småskaliga Slakteriers Förening. Dessa pengar är nu slut avdelningen är nedlagd. Detta då jordbruksdepartementet önskar styra över alla frågor som relateras till ekologisk köttproduktion till LRF och inom ramen för deras verksamhet driva frågan om ekologisk produktion vidare.

Även pengarna till föreningarna Ekokött och Ekologiska lantbrukare, se nedan stryps och dessa kommer därför nu snart att tvingas att se över sin organisation, ombildas etc.

Vi har alltså här att göra med ett klart politiskt beslut om hur ekologisk produktion skall styras framgent och där finns inte längre enligt våra politiker något utrymme för det som man uppfattar som "särintressen" representerade av Ekokött, Ekologiska Lantbrukare och i förlängningen finns det uppenbara skäl att ställa sig frågan vad som kommer att hända med KRAV märkningen. Givet hur LFRs medlemsförening SCAN agerat gällande KRAV och det beslut de tog i November om att överge denna certifiering för sk EU-Ekologisk märkning så finns anledning att nogsamt bevaka denna utveckling.

Maria.alarik@hush.se är versamhetsledare på Ekokött , KRAVs branschorgan.

KRAVs regler finns på http://www.krav.se/

Ekokött
http://www.ekokott.org/

Ekologiska lantbrukare
http://www.ekolantbruk.se/

SCAN urholkar KRAV- standarden
http://jdettner.blogspot.com/2008/12/scan-urholkar-krav-standarden.html

GMO - genmodifierade organismer
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/gmo-genmodifierade-organismer.html

Ett hållbart ekologiskt jordbruk
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2009/01/ett-hllbart-ekologiskt-jordbruk.html

Sanningen om livsmedels tillsatser
Visste du att den genomsnittlige västeuropéen (inklusive svenskar) äter över 5 kg livsmedelstillsatser om året?
http://www.2000taletsvetenskap.nu/tillsatser.htm

Inga kommentarer: